4. การลดของเสียในขั้นตอนกระบวนการบรรจุ โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง กรณีศึกษา: บริษัทผลิตขนมขบเคี้ยว

Authors

  • บุญชัย แซ่สิ้ว
  • ณัฐธยาน์ โสกุล

Keywords:

การออกแบบการทดลอง, การควบคุมคุณภาพ, แฟคทอเรียล ดีไซน์, Design of Experiments, Quality Control, Factorial Designs

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียจากกระบวนการบรรจุที่เกิดจากอาการซองรั่ว โดยศึกษาระดับปัจจัยในการปรับตั้งค่าเครื่องจักรให้เหมาะสม โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง เชิงแฟคทอเรียล 2k ในการออกแบบการทดลองซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเร็วรอบ อุณหภูมิ แรงกด และเวลาในการซีล โดยทำการทดลองซ้ำแบบละ 3 ครั้ง จำนวนผลการทดลองทั้งสิ้น 48 การทดลอง ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ ผลที่ได้จากการทดลองพบว่าระดับปัจจัยในการปรับตั้งเครื่องจักรที่เหมาะสม คือ ความเร็วรอบ 60 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 157 องศาเซลเซียส แรงกด 6 bar และเวลาในการซีล 0.5 วินาที  เมื่อนำผลจากการวิจัยมาใช้ในกระบวนการทำงานจริงพบว่า มูลค่าของเสียที่เกิดจากอาการซองรั่ว ลดลงจากเดิม  855,571.72 บาท เหลือ 596,482.21 บาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 30.29

Reducing Defects in Packaging by Applying Experimental Results: A Case Study of A Snack Company


The objective of this research was to reduce the number of defects arising during the packing process through adjusting machine parameters. Using a factorial 2K experimental design, 4 major factors were found: the speed of packing, temperature, pressure and sealing time. In each setup, 3 tests were conducted, giving a total of 48 results. The most successful parameters for packaging were 60 RPM, 157oC, 6 bars of pressure and 0.5 seconds to seal. The results were used in actual production and the lost value through scrap production was reduced from 855,571.72 THB to 596,482.21 THB, or a reduction of 30.29%.

Downloads

Published

2016-12-19