8. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาในปศุสัตว์โดยใช้การจัดกลุ่มแบบฟัซซี

Authors

  • ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์

Keywords:

ระบบสารสนเทศ, การตัดสินใจ, โรคทางระบาดวิทยา, การเฝ้าระวัง, การจัดกลุ่มแบบฟัซซี, Information system, Decision, Disease Epidemiology, Surveillance, Fuzzy C-means Clustering

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหาการเกิดโรคทางระบาดวิทยาในปศุสัตว์ จากข้อมูลของลักษณะประจำที่มีอยู่ โดยสร้างตัวแบบที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจและประเมินผลความสามารถของระบบ ผลการวิจัย สรุปได้ 3 ประการ คือ 1) ผลจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคทางระบาดวิทยา บริหารและควบคุมโรคระบาดวิทยาในปศุสัตว์ ผลการวิเคราะห์พบว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก ทำให้มีลักษณะประจำที่จะนำไปใช้ ในการวิเคราะห์ทั้งหมดจำนวน 9 ลักษณะประจำ 2) การสร้างตัวแบบที่เหมาะสมในการนำมาใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ พบว่า ตัวแบบที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคฟัซซี ซี-มีนส์ ให้ผลลัพธ์ในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่สุด โดยมีค่ามีค่าความถูกต้องที่ร้อยละ 84.76 มีค่าความครบถ้วนที่ร้อยละ 82.47 และมีค่าความถ่วงดุลที่ร้อยละ 83.59 3) การประเมินผลความสามารถของระบบทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ 3.4 ด้านความสามารถในการทำงานของระบบ  มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ 3.52

A Decision Support System for Epidemiological Surveillance in Livestock Using Fuzzy C-means Clustering


This research examines the factors that influence the diseases in livestock from the Epidemiology of Attribute data. The decision support system was developed for epidemiological surveillance and was later assessed for its effectiveness. The results showed that 1) following factors in epidemiology, management and control of disease in livestock, 9 attributes can be used as criteria for epidemiological surveillance; 2) the decision support system with Fuzzy C-means Clustering is the most accurate with the accuracy of 84.76%, completeness at 82.47% and balance at 83.59%; 3) the assessment of the users is at the average of 3.4 for its compatibility and 3.52 for its effectiveness respectively.

Published

2016-12-19