การจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

Authors

  • ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
  • สุรชัย บุญเจริญ

Keywords:

ข้าว, ห่วงโซ่อุปทาน, วิสาหกิจชุมชน, Rice, Supply chain, Community enterprise

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ การจัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน เป็นเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาขาดการจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานข้าวให้เป็นไปตามระบบ ผู้วิจัย ผู้นำกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มได้พัฒนาองค์ความรู้ห่วงโซ่อุปทานข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาขึ้น ดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการไปใช้กับสมาชิกในกลุ่มเมื่อสมาชิกได้ดำเนินการเห็นได้ว่าสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าว มีการเพิ่มมูลค่าของข้าวโดยการแปรรูปข้าวให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นทำให้สังคมของชุมชนเปลี่ยนแปลงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในกลุ่มชุมชนมาประโยชน์ เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ซึ่งทำให้ในกลุ่มสมาชิกแต่ละครัวเรือน เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานำไปสู่ความสำเร็จจึงนำไปถ่ายทอดและเรียนรู้ขยายผลให้เป็นระบบเครือข่ายที่พึ่งพาตนเองได้ต่อไป

Supply Chain Management, Chao Phraya River Community Enterprise Group

This research was a participatory action research aimed at studying the context and development of the rice supply chain of the enterprise group of Chao Phraya River Community Enterprise using questionnaires, interviews, knowledge sharing and observation. The research found that the Chao Phraya River Community Enterprise lacked the supply chain management system. The knowledge formation of the rice supply chain of the Chao Phraya River Community Enterprise has been developed by the researcher, the leader of group and the members of group. Process activities are applied to members in the group when members are able to see that they can reduce the cost of production. The community of society had transited to use the available resources in the community group, it reduced the costs and increased the revenue in which the members of group from each family created the network party of community enterprise groups of The Chao Phraya River which lead them to able be successful and then conveyed and learned and finally, it was able to extend the effect in order to a self-reliant network in the future.

Downloads

Published

2017-06-16