บทความที่ส่งเข้าระบบ ThaiJo เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม หลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เมื่อบทความผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ แล้ว ทางวารสารจะแจ้งผู้ส่งบทความให้ชำระค่าดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ก่อนส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ทางวารสารสงวนสิทธิ์การคืนค่าดำเนินการ หากบทความดังกล่าวได้รับการพิจารณาไม่ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ส่งบทความขอถอนบทความออกจากระบบ

สอบถามรายละเอียดการชำระค่าจัดเตรียมบทความได้ที่ E-mail: JFT.Siamu@gmail.com