หน้าปกวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 10

The Journal of Food Technology Siam University available in print (ISSN 1686-3070) was launched the first issue in 2004 by Faculty of Science, Siam University. Subsequently, the journal is made available online (ISSN 2651-1169) for scientific dissemination in the area of food science and technology and other related fields including nutrition and postharvest technology via the Thai Journals Online (ThaiJO). The Journal of Food Technology is a peer-reviewed, biannually journal offering two issues (January-June) and (July-December).

Two types of peer-reviewed papers will be published: 1) Research articles are articles that are written according to article structure stating the problem(s), objectives of the work, research methodology, discussion and conclusions which contributes new knowledge to its field or further applications. 2) Review articles are articles that are written to present new aspects on the topic of current interest that include major findings and compile literatures form several sources or address in-depth interpretive and concise reviews on the academic aspects.

Articles submitted to the journal must be a work that has never been printed in any other journals before and not in the process of publishing in any journals. The articles published in the journal must be peer-reviewed by a minimum of two expert reviewers per article and operated by a double-blind assessment.

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตีพิมพ์บทความลงวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

2021-01-25

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) ผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถสมัครสมาชิก และส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

คำแนะนำสำหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: [email protected] หรือโทร 081-810-5253

Update!!! การชำระค่าดำเนินการจัดเตรียมบทความ

2020-05-26

บทความที่ส่งเข้าระบบ ThaiJo เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อบทความผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากบรรณาธิการวารสารฯ แล้ว ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าดำเนินการจัดเตรียมบทความ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการส่งบทความให้ผู้คุณวุฒิพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ทางวารสารสงวนสิทธิ์การคืนค่าจัดเตรียมบทความ หากบทความดังกล่าวได้รับการพิจารณาไม่ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ส่งบทความขอถอนบทความออกจากระบบ

สอบถามรายละเอียดการชำระค่าจัดเตรียมบทความได้ที่ E-mail: [email protected]

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

2020-01-14

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) ผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: [email protected] หรือโทร 081-810-5253

Vol. 16 No. 1 (2021): Journal of Food Technology, Siam University, Vol.16 No.1 January - June 2021 [Ongoing]

View All Issues

Indexed in tci