วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 แล้ว และปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวาสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางกองจัดการวารสารจึงขอความกรุณาจากทุกท่าน โปรดประเมินความพึงพอใจที่มีต่อวารสาร โดยการให้คะแนน 1 ถึง 5 ลงในแบบฟอร์มนี้

https://forms.gle/NMdBEKxEY66XUdMR6

ทางวารสารขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้