Announcements

ขอเรียนเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

2022-07-05

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 แล้ว และปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวาสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางกองจัดการวารสารจึงขอความกรุณาจากทุกท่าน โปรดประเมินความพึงพอใจที่มีต่อวารสาร โดยการให้คะแนน 1 ถึง 5 ลงในแบบฟอร์มนี้
https://forms.gle/Zb7a59ciomhhW9dDA
ทางวารสารขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตีพิมพ์บทความลงวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)

2022-07-01

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถสมัครสมาชิก และส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำแนะนำสำหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: jftsu@siam.edu
โทร 02 867-8026 (ในวันและเวลาทำการ: อังคาร-เสาร์ 8:30-16:30 น.)

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตีพิมพ์บทความลงวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

2022-03-08

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) ผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถสมัครสมาชิก และส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

คำแนะนำสำหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: JFT.SiamU@gmail.com
โทร 02 867-8026, 081-810-5253 (ในวันและเวลาทำการ: อังคาร-เสาร์ 8:30-16:30 น.)

Update!!! การชำระค่าดำเนินการจัดเตรียมบทความ

2021-07-16

บทความที่ส่งเข้าระบบ ThaiJo เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม หลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เมื่อบทความผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ แล้ว ทางวารสารจะแจ้งผู้ส่งบทความให้ชำระค่าดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ก่อนส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ทางวารสารสงวนสิทธิ์การคืนค่าดำเนินการ หากบทความดังกล่าวได้รับการพิจารณาไม่ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ส่งบทความขอถอนบทความออกจากระบบ

สอบถามรายละเอียดการชำระค่าจัดเตรียมบทความได้ที่ E-mail: JFT.Siamu@gmail.com

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตีพิมพ์บทความลงวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

2021-07-10

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) ผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถสมัครสมาชิก และส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

คำแนะนำสำหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: JFT.SiamU@gmail.com
โทร 02 867-8026   081-810-5253 (ในวันและเวลาทำการ: อังคาร-เสาร์ 8:30-16:30 น.)

ขอเรียนเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

2021-06-19

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว และปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวาสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางกองจัดการวารสารจึงขอความกรุณาจากทุกท่าน โปรดประเมินความพึงพอใจที่มีต่อวารสาร โดยการให้คะแนน 1 ถึง 5 ลงในแบบฟอร์มนี้ 
https://forms.gle/Zb7a59ciomhhW9dDA
ทางวารสารขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตีพิมพ์บทความลงวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

2021-01-25

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) ผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถสมัครสมาชิก และส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

คำแนะนำสำหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: JFT.SiamU@gmail.com หรือโทร 081-810-5253

Update!!! การชำระค่าดำเนินการจัดเตรียมบทความ

2020-05-26

บทความที่ส่งเข้าระบบ ThaiJo เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อบทความผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากบรรณาธิการวารสารฯ แล้ว ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าดำเนินการจัดเตรียมบทความ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการส่งบทความให้ผู้คุณวุฒิพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ทางวารสารสงวนสิทธิ์การคืนค่าจัดเตรียมบทความ หากบทความดังกล่าวได้รับการพิจารณาไม่ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ส่งบทความขอถอนบทความออกจากระบบ

สอบถามรายละเอียดการชำระค่าจัดเตรียมบทความได้ที่ E-mail: JFT.Siamu@gmail.com

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

2020-01-14

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) ผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: JFT.SiamU@gmail.com หรือโทร 081-810-5253

การชำระค่าดำเนินการจัดเตรียมบทความ

2019-06-12

บทความที่ส่งเข้าระบบ ThaiJo เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม หลังวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เมื่อบทความผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากบรรณาธิการวารสารฯ แล้ว ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าดำเนินการจัดเตรียมบทความ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการส่งบทความให้ผู้คุณวุฒิพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ทางวารสารสงวนสิทธิ์การคืนค่าจัดเตรียมบทความ หากบทความดังกล่าวได้รับการพิจารณาไม่ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ส่งบทความขอถอนบทความออกจากระบบ 

สอบถามรายละเอียดการชำระค่าจัดเตรียมบทความได้ที่ E-mail:  JFT.Siamu@gmail.com 

Special issues JFT for Thai-Japan Joint Seminar, Innovation of Food Processing and Food Control ensuring Food Security and Sustainability

2019-05-08

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 “วารสารฉบับพิเศษ” จะเป็นการตีพิมพ์เฉพาะบทความจากการสัมมนาวิชาการ The 7th Thai-Japan Joint Seminar, Innovation of Food Processing and Food Control ensuring Food Security and Sustainability, 29 Jan. - 2 Feb. 2019" ซึ่งจัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ Department of Food Science and Technology, Tokyo University of Marine Science and Technology โดยบทความใน special issues นี้ จะต้องผ่าน กระบวนการ peer review อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกับฉบับปกติ 

Online Submission

2015-08-19

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม มีการรับบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในระบบออนไลน์ ผ่าน  Thai Journals Online (ThaiJO)