วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม มีการรับบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในระบบออนไลน์ ผ่าน  Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถสมัครสมาชิกในระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร