หน้าปกวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 10

The Journal of Food Technology Siam University available in print (ISSN 1686-3070) was launched the first issue in 2004 by Faculty of Science, Siam University. Subsequently, the journal is made available online (ISSN 2651-1169) for scientific dissemination in the area of food science and technology and other related fields including nutrition and postharvest technology via the Thai Journals Online (ThaiJO). The Journal of Food Technology is a peer-reviewed, biannually journal offering two issues (January-June) and (July-December).

Two types of peer-reviewed papers will be published: 1) Research articles are articles that are written according to article structure stating the problem(s), objectives of the work, research methodology, discussion and conclusions which contributes new knowledge to its field or further applications. 2) Review articles are articles that are written to present new aspects on the topic of current interest that include major findings and compile literatures form several sources or address in-depth interpretive and concise reviews on the academic aspects.

Articles submitted to the journal must be a work that has never been printed in any other journals before and not in the process of publishing in any journals. The articles published in the journal must be peer-reviewed by a minimum of two expert reviewers per article and operated by a double-blind assessment.

Update!!! การชำระค่าดำเนินการจัดเตรียมบทความ

2021-07-16

บทความที่ส่งเข้าระบบ ThaiJo เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม หลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เมื่อบทความผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ แล้ว ทางวารสารจะแจ้งผู้ส่งบทความให้ชำระค่าดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ก่อนส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ทางวารสารสงวนสิทธิ์การคืนค่าดำเนินการ หากบทความดังกล่าวได้รับการพิจารณาไม่ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ส่งบทความขอถอนบทความออกจากระบบ

สอบถามรายละเอียดการชำระค่าจัดเตรียมบทความได้ที่ E-mail: JFT.Siamu@gmail.com

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตีพิมพ์บทความลงวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

2021-07-10

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) ผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถสมัครสมาชิก และส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

คำแนะนำสำหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/about/submissions
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: JFT.SiamU@gmail.com
โทร 02 867-8026   081-810-5253 (ในวันและเวลาทำการ: อังคาร-เสาร์ 8:30-16:30 น.)

ขอเรียนเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

2021-06-19

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว และปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวาสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางกองจัดการวารสารจึงขอความกรุณาจากทุกท่าน โปรดประเมินความพึงพอใจที่มีต่อวารสาร โดยการให้คะแนน 1 ถึง 5 ลงในแบบฟอร์มนี้ 
https://forms.gle/Zb7a59ciomhhW9dDA
ทางวารสารขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

Vol. 16 No. 2 (2021): Journal of Food Technology, Siam University, Vol.16 No.2 July - December 2021

View All Issues

Indexed in tci