Leading Article

Main Article Content

Kanjana Mahattanatawee

Abstract

จากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานนำไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ และการเพิ่มมูลค่าให้แก่อาหาร ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 นี้ ที่นำเสนอการผลิตไอศกรีมไขมันต่ำ การยับยั้งลิพิดออกซิเดชันในกุนเชียงโดยสารจากธรรมชาติ  การผลิตทาร์ตปราศจากกลูเตน ผลการทำพรีทรีตต่อคุณภาพแป้งข้าวฟ่าง การผลิตทอฟฟี่ลูกจาก และสมบัติกายภาพของฟิลม์บริโภคได้ นอกจากนี้ในวารสารฉบับนี้ยังนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสมบัติเชิงหน้าที่และการประยุกต์ใช้โปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเสตในผลิตภัณฑ์อาหาร


 


วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการสู่สังคม ซึ่งบทความทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ รวมถึงสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป

Article Details

How to Cite
Mahattanatawee, K. (2019). Leading Article. Journal of Food Technology, Siam University, 14(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/192934
Section
บทบรรณาธิการ