อะลิไซโคลบาซิลลัส: แบคทีเรียที่เป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้ (Alicyclobacillus: A Significant Bacteria for Fruit Juice Industry)

Main Article Content

กิติพงศ์ อัศตรกุล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อัศตรกุล ก. (2015). อะลิไซโคลบาซิลลัส: แบคทีเรียที่เป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมน้ำผลไม้ (Alicyclobacillus: A Significant Bacteria for Fruit Juice Industry). Journal of Food Technology, Siam University, 9(1), 9–20. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38321
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)