อันตรกริยาระหว่างกลิ่นรสและโปรตีน (Flavor-Protein Interactions)

Main Article Content

อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สรรพวรสถิตย์ อ. (2015). อันตรกริยาระหว่างกลิ่นรสและโปรตีน (Flavor-Protein Interactions). Journal of Food Technology, Siam University, 9(1), 21–30. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38323
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)