การใช้ประโยชน์จากเศษผักผลไม้เหลือทิ้งเพื่อผลิตเป็นใยอาหารผง (Utilization of Vegetable and Fruit Residues for Production of Dietary Fiber Powder)

Main Article Content

หยาดฝน ทนงการกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทนงการกิจ ห. (2015). การใช้ประโยชน์จากเศษผักผลไม้เหลือทิ้งเพื่อผลิตเป็นใยอาหารผง (Utilization of Vegetable and Fruit Residues for Production of Dietary Fiber Powder). Journal of Food Technology, Siam University, 9(1), 31–38. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38331
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)