Journal of Agricultural Research and Extension E-ISSN 2630-0206
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาในภาคสนาม: ผลการใช้น้ำมันมะพร้าวในการลดการเจริญของแบคทีเรีย Vibrio spp. ในทางเดินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล