Journal of Agricultural Research and Extension E-ISSN 2630-0206
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล