ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • พัชรินทร์ สุภาพันธ์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • พัชรี อินธนู สาขาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ก้องนเรนทร์ ใจคำปัน สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

การยอมรับ, การผลิตตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม, ผัก GAP

บทคัดย่อ

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย       ที่มีผลต่อการยอมรับของครัวเรือนเกษตรกรผู้ผลิตผัก  ด้วยมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรดี        ที่เหมาะสม (GAP) ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองทางเลือกตามลำดับ ครัวเรือนเกษตรกรตัวอย่างถูกสุ่มแบบหลายขั้นตอน ซึ่งข้อมูล      ถูกเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามจากครัวเรือนเกษตรกรผู้ผลิตผัก GAP จำนวน 383 ครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง            ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มขึ้นในความน่าจะเป็นของเกษตรกรต่อการยอมรับการปฏิบัติการผลิตผัก  ตามมาตรฐาน GAP ระดับมาก ประกอบด้วยการสนับสนุนการใช้เงินทุนตนเองและการกู้ยืมเงินในการผลิตผัก GAP ความหลากหลายของชนิดผัก GAP ราคามีความเหมาะสม ความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานเอกชนด้านความปลอดภัยอาหารของผัก GAP และการเป็นสมาชิกธนาคาร  เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ และกลุ่มอื่นๆ และการมีทัศนคติที่ดีต่อการผลิตผักตามมาตรฐานฯ ขณะที่การลดลงของความน่าจะเป็นของเกษตรกรต่อการยอมรับการปฏิบัติฯ ระดับมาก พบว่าเกี่ยวข้องกับอายุ ระดับการศึกษา ความสดใหม่    ของผลผลิตผักฯ ความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐบาล      ด้านความปลอดภัยอาหารของผัก GAP การเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และระดับความพอใจของเกษตรกรกับการเข้าร่วมอบรมมาตรฐานฯ อย่างไรก็ตามยังคงมีความพยายามที่ต้องส่งเสริมการพัฒนาและการเติบโตของ การผลิตผัก GAP ให้เกิดการขยายอย่างกว้างขวาง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

References

Al-Amin, A.Q., M.M. Masud, Md. S.K. Sarkar, W.L. Filho and B. Doberstein. 2020. Analysing the socioeconomic and motivational factors affecting the willingness to pay for climate change adaptation in Malaysia. [Online]. Available https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101708 (20 June 2020).

Amerioun, A., A. Alidadi, R. Zaboli and M. Sepandi. 2018. The data on exploratory factor analysis of factors influencing employees effectiveness for responding to crisis in Iran military hospital. Data in Brief 1: 1-8.

Asteriou, D. and S.G. Hall. 2007. Applied Econometrics: A Modern Approach using EViews and Microfit. New York: Palgrave Macmillan. 397 p.

Damisa, M.A. and M. Yohanna. 2007. Role of rural women in farm management decision making process: ordered probit analysis. World Journal of Agricultural Sciences 3(4): 543-546.

Department of Agriculture (DoA). 2017. GAP online. [Online]. Available http://gap.doa.go.th/ (3 June 2020).

Joshi, A., D. Kalauni and U. Tiwari. 2019. Determinants of awareness of good agricultural practices (GAP) among banana growers in Chitwan, Nepal. Journal of Agriculture and Food Research 1(2019): 1-4.

Kramol, P., R. Villano, E. Fleming and P. Kristiansen. 2010. Technical efficiency and technology gaps on ‘clean and safe’ vegetable farms in northern Thailand: a comparison of different technologies. pp. 1-21. In Proceedings of the Australian Agricultural and Resource Economics Society 2010 Conference (54th) 10-12 February 2010. Adelaide Australia: University of New England.

Lanfranchi, M., E. Schimmenti, M.G. Campolo and C. Giannetto. 2019. The willingness to pay of Sicilian consumers for a wine obtained with sustainable production method: an estimate through an ordered probit sample–selection model. Wine Economics and Policy 8(2019): 203-215.

Larnlua, P. 2017. Model Development for Agricultural Health Product Producers. Doctoral Dissertation. King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 231 p. [in Thai]

Li, M., J. Wang, P. Zhao, K. Chen and L. Wu. 2020. Factors affecting the willingness of agricultural green production from the perspective of farmers' perceptions. [Online]. Available https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720338109 (20 June 2020).

Maneejuk, P. 2018. Ordered logit and probit models. [Online]. Available https://mparavee.files.wordpress.com/2018/11/ordered-logit-and-ordered-probit-models.pdf (28 August 2018).

Marine, S.C., D.A. Martin, A. Adalja, S. Mathew and K.L. Everts. 2016. Effect of market channel, farm scale, and years in production on midAtlantic vegetable producers' knowledge and implementation of Good Agricultural Practices. Food Control 59(2016): 128-138.

Mingsakul, S. 2015. Knowledge and Practice in Accordance with Good Agricultural Practice (GAP) of Farmers Growing Vegetables in Mae Rim District, Chiangmai. Master Thesis. Maejo University. 164 p. [in Thai]

Ministry of Commerce (MOC). 2018. Export value. [Online]. Available http://tradereport.moc.go.th/Menu_Trade.aspx (22 January 2018).

Nicetic, O., E. Fliert, H.O. Chien, V. Mai and L. Cuong. 2010. Good Agricultural Practice (GAP) as a Vehicle for Transformation to Sustainable Citrus Production in the Mekong Delta of Vietnam. pp. 1893-1901. In Proceedings of 9th European IFSA Symposium 4‐7 July 2010. Vienna: European IFSA Symposium.

Office of Agricultural Economics (OAE). 2017. Statistic of agricultural and fertilizer chemical. [Online]. Available http://www.oae.go.th/view/1/ปัจจัยการผลิต/TH-TH (10 March 2017).

Office of Agricultural Economics (OAE). 2018. The study of farmers' readiness in adaptation to technology and innovation case study on rice, cassava and oil palm. [Online]. Available http://www3.oae.go.th/zone7/images/research/research60/research60.pdf (15 May 2019).

Panplum, P. 2016. Factors affecting consumers’ willingness to pay for organic products in green markets and specialty health food chain stores in the Bangkok metropolis and vicinity. Modern Management Journal 14(1): 169-178.

Pongvinyoo, P., M. Yamao and K. Hosono. 2014. Factors affecting the implementation of Good Agricultural Practices (GAP) among coffee farmers in Chumphon province, Thailand. American Journal of Rural Development 2(2): 34-39.

Pornsiripratharn, S. 2011. Vegetable and Fruit Export to EU Market. Bangkok: International Institute for Trade and Development. 21 p. [in Thai]

Praphaitakoon, S. 2016. Good Agricultural Practice: GAP. [Online]. Available http://www.agriman.doae.go.th/home/news/year%202016/047_gap.pdf (3 June 2020).

Qiu, Q., J. Sung, W. Davis and R. Tchernis. 2017. Using spatial factor analysis to measure human development. Journal of Development Economics 132: 130-149.

Sainate, U. 1997. Factors Associated with the Acceptance of Agricultural Technology by Farmers in the Accelerated Rubber Plantation Replacing Cassava Project, Chawae Settlement Cooperative Area, Amphoe Wangchan, Changwat Rayong. Master Thesis. Ramkhamhaeng University. 124 p. [in Thai]

Schreinemachers, P., I. Schad, P. Tipraqsa, P.M. Williams, A. Neef, S. Riwthong, W. Sangchan and C. Grovermann. 2012. Can public GAP standards reduce agricultural pesticide use? The case of fruit and vegetable farming in Northern Thailand. Agricultural Human Values 29(2012): 519-529.

Serirat, S. 2003. Strategic Management and Cases. Bangkok: Diamond in Business World. 399 p. [in Thai]

Sirilerdwimon, R. 2000. Adoptions of Vegetable Growing Technology in the Nylon-net House of the Farmers in Changwat Kanchanaburi. Master Thesis. Chiang Mai University. 147 p. [in Thai]

Srisopaporn, S., D. Jourdain, S.R. Perret and G. Shivakoti. 2015. Adoption and continued participation in a public Good Agricultural Practices program: the case of rice farmers in the central plains of Thailand. Technological Forecasting and Social Change 96(2015): 242-253.

Sunthonphan, S. 2009. Farmer's Adoption of Organic Production Technology System of Mango Orchards in Phrao District, Chiang Mai. Master Thesis.Maejo University. 120 p. [in Thai]

Suwanpingkham, P. 2009. Farmers Use of Good Agricultural Practice for Toxic Substance Safe Vegetable Production in Saraphi District, Chiang Mai Province. Master Thesis. Chiang Mai University. 99 p. [in Thai]

Taitaemthong, B. 2011. Adoption of Arabica Coffee Cultivation Technology by Miang Tea Farmers in Royal Project Extended Program at Pag Ma-O Village, Mae Na Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai. Master Thesis. Chiang Mai University. 101 p. [in Thai]

The Customs Department. 2018. Import value. [Online]. Available http://dataservices.mof.go.th/Dataservices/IECountryAndCategory (22 January 2018).

Vanichbuncha, K. 2017. Statistic for Research. Bangkok: Chulalongkorn University Book Center. 371 p. [in Thai]

Yoon, C., D. Lim and C. Park. 2020. Factors affecting adoption of smart farms: the case of Korea. Computers in Human Behavior 108(2020): 1-20.

Zeweld, W., G.V. Huylenbroeck, G. Tesfay, H. Azadi and S. Speelman. 2019. Sustainable gricultural practices, environmental risk mitigation and livelihood improvements: empirical evidence from Northern Ethiopia. Land Use Olicy 1(2019): 1-13.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-12-2021