Announcements

กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

2021-06-01

กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

1. การส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้

ไฟล์บทความ
         - บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ Word 1 ไฟล์ [โดยจัดตามรูปแบบการเตรียมต้นฉบับของวารสารฯ]

ไฟล์อื่น ๆ
         - ใบลงทะเบียน [เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน]

2. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องตามเอกสารการเตรียมต้นฉบับของวารสารฯ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงเผยแพร่ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นตอนถัดไป 

3. ค่าธรรมเนียมวารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางค่าธรรมเนียม.jpg

หมายเหตุ  แบบเร่งด่วน (Fast Track) ทางวารสารฯจะมีการประกาศเปิดรับบทความเป็นระยะ สามารถติดตามได้ผ่านทางข่าวประกาศของระบบThaiJO

โดยบทความจะต้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ ในประเด็น รูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารฯ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าพิจารณาบทความ โดยวารสารฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้เขียนแสดงหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail: mju_journal@gmaejo.mju.ac.th แล้ว

 *** หมายเหตุ: การจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารฯ มิได้ถือว่าบทความจะได้รับการพิจารณาเผยแพร่เสมอไป หากแต่ขึ้นอยูกับผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและโอนเงินแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

                กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

                ชื่อบัญชี           มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                ธนาคาร          กรุงเทพ สาขาแม่โจ้

               เลขที่บัญชี       678-0-04800-2
***ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น***

 

Read more about กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
					ดู ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (2022):  พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 ฉบับนี้ออกมาพบกับท่านผู้อ่านภายใต้สภาวะความผันผวนทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณน้ำฝนที่มากผิดปกติ เกิดอุทกภัย   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดคลื่นความร้อนในบางประเทศแถบยุโรปคร่าชีวิตคนไปไม่น้อย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาวะข้าวยากหมากแพงเกิดขึ้นในหลายประเทศอันเนื่องจากการรบกันของรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ขาดปัจจัยการผลิต เกิดการกักตุนน้ำมัน ทำให้น้ำมันมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าขยับตัวสูงขึ้นซ้ำเติมชีวิตพี่น้องประชาชน ที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ได้ให้ท่านผู้อ่านท้อแท้ หดหู่ นะครับ แต่อยากชวนคิดว่า ภายใต้วิกฤติต่าง ๆ ประเทศไทยของเรายังอุดมไปด้วยทรัพยากรซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าหลาย ๆ ประเทศ จึงขอฝากท่านผู้อ่าน ท่านนักวิจัย โปรดช่วยกันค้นคว้า วิจัย จากฐานทรัพยากรที่สมบูรณ์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องให้กินดี อยู่ดี และมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่นเดิมครับ เนื้อหาสาระของบทความในเล่มนี้จำนวน 15 เรื่อง พร้อมไปด้วยคุณค่าและองค์ความรู้ที่ท่านผู้อ่านนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ

              แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

              ด้วยรักและเคารพ

รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

           บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-22

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ