ข่าวประกาศ

กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

2021-06-01

กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

1. การส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้

ไฟล์บทความ
         - บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ Word 1 ไฟล์ [โดยจัดตามรูปแบบการเตรียมต้นฉบับของวารสารฯ]

ไฟล์อื่น ๆ
         - ใบลงทะเบียน [เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน]

2. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องตามเอกสารการเตรียมต้นฉบับของวารสารฯ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงเผยแพร่ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นตอนถัดไป 

3. ค่าธรรมเนียมวารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางค่าธรรมเนียม.jpg

หมายเหตุ  แบบเร่งด่วน (Fast Track) ทางวารสารฯจะมีการประกาศเปิดรับบทความเป็นระยะ สามารถติดตามได้ผ่านทางข่าวประกาศของระบบThaiJO

โดยบทความจะต้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ ในประเด็น รูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารฯ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าพิจารณาบทความ โดยวารสารฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้เขียนแสดงหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail: mju_journal@gmaejo.mju.ac.th แล้ว

 *** หมายเหตุ: การจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารฯ มิได้ถือว่าบทความจะได้รับการพิจารณาเผยแพร่เสมอไป หากแต่ขึ้นอยูกับผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและโอนเงินแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

                กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

                ชื่อบัญชี           มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                ธนาคาร          กรุงเทพ สาขาแม่โจ้

               เลขที่บัญชี       678-0-04800-2
***ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น***

 

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน-ธันวาคม 2564

          วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2564           ฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ.2564 รอบปีที่ผ่านมาทุกท่านคงประจักษ์ถึงความไม่แน่นอนของสภาวะ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง ที่ผันผวน ปรวนแปร ไม่เฉพาะในประเทศแต่ปรากฏให้เห็นในทุกภูมิภาคทั่วโลก

          อย่างไรก็ตามชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไป เราไม่สามารถปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับการดำเนินชีวิตแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของสภาวะแวดล้อมและต้องช่วยกันดูแล รักษา ปกป้อง สิ่งแวดล้อมนี้ให้อยู่ดีเพื่อให้มนุษย์ อยู่ได้อย่างมีความสุขภายใต้การดูแลปกป้องของสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

          เนื้อหาสาระของบทความวิจัยในเล่มนี้มีความหลากหลายในองค์ความรู้ที่ท่านนักวิจัย ได้นำเสนอทั้งหมด 15 เรื่อง ล้วนเป็นสิ่งทีน่าสนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือ ปรับประยุกต์ใช้ทั้งด้านการวิจัยต่อยอด หรือ นำไปใช้ในภาคปฏิบัติโดยตรง อาทิเช่น การเกษตรในเมืองกับ BCG Economic Model Urban Agriculture and BCG Economic Model และ การเพิ่มมูลค่าเนื้อผลกาแฟเป็นสารเชิงหน้าที่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นต้น

          ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 กระผมและกองบรรณาธิการทุกคนของวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงโปรดอภิบาลรักษา คุ้มครอง ปกป้อง ให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และอุปัทวันตรายทั้งปวงด้วยเถิด

          พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

 

                                                          ด้วยรักและเคารพ

                                     รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

                                                    บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ