Announcements

กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

2021-06-01

กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

1. การส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้

ไฟล์บทความ
         - บทความวิจัย/ บทความวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ Word 1 ไฟล์ [โดยจัดตามรูปแบบการเตรียมต้นฉบับของวารสารฯ]

ไฟล์อื่น ๆ
         - ใบลงทะเบียน [เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน]

2. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องตามเอกสารการเตรียมต้นฉบับของวารสารฯ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงเผยแพร่ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นตอนถัดไป 

3. ค่าธรรมเนียมวารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางค่าธรรมเนียม.jpg

หมายเหตุ  แบบเร่งด่วน (Fast Track) ทางวารสารฯจะมีการประกาศเปิดรับบทความเป็นระยะ สามารถติดตามได้ผ่านทางข่าวประกาศของระบบThaiJO

โดยบทความจะต้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ ในประเด็น รูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารฯ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าพิจารณาบทความ โดยวารสารฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้เขียนแสดงหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail: mju_journal@gmaejo.mju.ac.th แล้ว

 *** หมายเหตุ: การจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารฯ มิได้ถือว่าบทความจะได้รับการพิจารณาเผยแพร่เสมอไป หากแต่ขึ้นอยูกับผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและโอนเงินแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

                กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

                ชื่อบัญชี           มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                ธนาคาร          กรุงเทพ สาขาแม่โจ้

               เลขที่บัญชี       678-0-04800-2
***ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น***

 

Read more about กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนส่งบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม - เมษายน 2565
					ดู ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม - เมษายน 2565

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2565 - เมษายน 2565) ฉบับนี้       เป็นฉบับแรกของปี พ.ศ. 2565 เนื้อหาสาระยังคงความน่าสนใจอันหลากหลายที่ท่านผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่น การประยุกต์ใช้ชานอ้อย ฟางข้าว และไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรมเทา หรือ ผลการใช้ปุ๋ยหมักมูลจิ้งหรีดและมูลหนอนนกอัดเม็ดต่อสมบัติดินและผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อัดแน่นไปด้วยสาระสำคัญเช่นเคย องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากงานวิจัยในเล่มนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยทุกท่านได้ นำเอาไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนเป็นแนวทางต่อยอด คิดค้นหัวข้อวิจัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ

          สถานการณ์บ้านเมืองยังคงไม่มีความแน่นอนในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งด้านสาธารณะสุข การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ความผันแปรของราคาน้ำมันเนื่องจากการสู้รบระหว่างรัสเซีย ยูเครนและการเมืองในประเทศ        ที่การเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามา รวมถึงความแปรปรวนของสภาวะอากาศที่หนาวเย็นกลางฤดูร้อนในเดือนเมษายน ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าว คือ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เราต้องเผชิญอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ ขอทุกท่านจงผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปด้วย สติ และความอดทน

          พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ 

              ด้วยรักและเคารพ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

          บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-27

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ