ขอแจ้งยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแบบเร่งด่วน (Fast Track)

06-09-2023

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ขอยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแบบเร่งด่วน (Fast Track) อัตราเรื่องละ 8,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI 
         ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

หนังสือแจ้งยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความฯ แบบเร่งด่วน (Fast Track