เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการเกษตร เป็นวารสารราย 4 เดือน กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ (Journal Online) ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-ISSN 2630-0206) สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร

Peer Review Process (กระบวนการ Review)

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะได้รับการประเมินและตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer reviewer) ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นๆ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยใช้ระบบการประเมินแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง (Double-blinded)

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (academic article)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

        ภาษาไทย  (บทคัดย่อ และ อ้างอิง เป็นภาษาอังกฤษ)

Publication Frequency (กำหนดออก)

       วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี 

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Sources of Support (หน่วยงานสนับสนุน)

       มหาวิทยาลัยแม่โจ้