เกี่ยวกับวารสาร

ข้อมูลเบื้องต้น

             วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (Journal Of Agricultural Research And Extension) เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนวัตกรรมด้านการเกษตร และส่งเสริมการเกษตร  เป็นวารสารราย 4 เดือน กำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ในรูปแบบการเผยแพร่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 (ISSN 0125-8850: พิมพ์) และได้เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ . 2562 (E-ISSN 2630-0206 จนถึง ปี พ.ศ. 2565) ปัจจุบันเผยแพร่ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (ISSN 2985-0118 (Online))  

หมายเลข ISSN

ISSN 0125-8850 (พิมพ์): เริ่มต้น ปี พ.ศ. 2526 - สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
E-ISSN 2630-0206: เริ่มต้น ปี พ.ศ. 2562-สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
ISSN 2985-0118 (Online) เริ่มต้น 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการเผยแพร่บทความ)
วัตถุประสงค์ (Aim) 

  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้านการเกษตร และส่งเสริมการเกษตร
  2. เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าและผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้านการเกษตร และการส่งเสริมวิชาการเกษตร
  3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนางานวิจัยระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอบเขต (Scope)

 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร พิจารณาเผยแพร่บทความวิจัย (Research Articles) และบทความวิชาการ (Academic Articles)  ด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้านการเกษตร และส่งเสริมการเกษตร รวมถึงบทความทางวิชาการอื่น ๆ ที่เป็นการแสดงความคิดใหม่ หรือสมมติฐานใหม่ที่มีหลักฐานอ้างอิง หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางหรือลึกซึ้งในสาขาวิชาการใดสาขาวิชาการหนึ่ง หรือเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (Review article) ก็มีสิทธิได้รับกาตรวจสอบจากผู้ประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ อย่างน้อย 3 ท่าน พิจารณาให้ลงเผยแพร่ได้เช่นเดียวกัน

Peer Review Process (กระบวนการ Review)

บทความที่ได้รับการเผยแพร่จะต้องได้รับการประเมินและตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ประเมินบทความ  (Peer reviewer) โดยวารสารมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
 1. ผู้ประเมินบทความจะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ
 2. ผู้ประเมินบทความจะต้องเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกันกับผู้นิพนธ์
 3. ผู้ประเมินบทความจะต้องมาจากหลากหลายหน่วยงาน อย่างน้อย 2 หน่วยงาน
 4. บทความจะได้รับการตรวจพิจารณาจากผู้ประเมินบทความ อย่างน้อย 3 ท่าน 

ทั้งนี้โดยใช้ระบบการประเมินแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง (Double-blinded)

 

Types of articles (ประเภทของบทความ)

- บทความวิจัย (Research article)
- บทความวิชาการ (Academic article)
- บทความวิจารณ์ (Review article)

Language (ภาษาที่รับเผยแพร่)

        ภาษาไทย 

        ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดการเผยแพร่)

     - เผยแพร่บทความที่ผ่านกระบวนการครบถ้วน 20 เรื่องต่อฉบับ

- วารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี

    ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
    ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
    ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

เงื่อนไข/ข้อกำหนด

  1. บทความที่เสนอเพื่อเผยแพร่ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่ส่งบทความดังกล่าวนี้ไปยังวารสารอื่น ๆ เพื่อรับการพิจารณาเผยแพร่ในเวลาเดียวกัน จนกว่าจะมีการขอยกเลิกบทความก่อน
  2. กรณีขอยกเลิกบทความที่กำลังอยู่ในกระบวนการ ต้องแจ้งการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ประเมินบทความภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องแจ้งให้วารสารฯ ทราบภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน มิเช่นนั้นทางวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเผยแพร่บทความนั้น
  4. กรณีบทความที่ได้รับการเผยแพร่ในระบบ ThaiJO แล้ว ไม่สามารถขอแก้ไขได้
  5. ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของวารสารผ่านทาง E-mail ของวารสารฯ เท่านั้น

 

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ
คำชี้แจง
*บทความจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ (ขั้นต้น) ในประเด็น รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารฯ  และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผู้ประเมินบทความ
              จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งให้ผู้นิพนธ์ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความ ผ่านทาง E-mail ของวารสารฯ เท่านั้น  โดยวารสารฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้นิพธ์แสดงหลักฐานการโอนเงินมายัง E-mail: mju_journal@gmaejo.mju.ac.th พร้อมทั้งดำเนินการตามขึ้นตอนของวารสารฯ ต่อไป

**การชำระเงินค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความของวารสารฯ มิได้ถือว่าบทความจะได้รับการพิจารณาเผยแพร่เสมอไป หากแต่ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของผู้ประเมินบทความ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและชำระเงินค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ทุกกรณี

อัตราค่าบริการเผยแพร่บทความ

          การเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแบบปกติ อัตราเรื่องละ 3,500 บาท 

**วารสารฯ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าดำเนินการใด ๆ นอกจากอัตราค่าบริการเผยแพร่บทความตามที่กำหนดเท่านั้น 

 โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

         ชื่อบัญชี           มหาวิทยาลัยแม่โจ้
         ธนาคาร            กรุงเทพ สาขาแม่โจ้
         เลขที่บัญชี       678-0-04800-2

**ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่วารสารเท่านั้น** ทั้งนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

 

Sources of Support (หน่วยงานสนับสนุน)

       สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้