ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

 

1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2) ศาสตราจารย์เฉลิมพล  แซมเพชร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3) ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4) ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5) ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  จันทรโณทัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6) ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สิทธิกรกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7) ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8) รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

9) รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10) รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

11) รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

 

1) ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช  ศีตะโกเศศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4) รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี  โทปุญญานนท์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5) รองศาสตราจารย์อ้อมทิพย์  เมฆรักษาวนิช แคมป์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้