กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองบรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ภาส สังพาลี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองบรรณาธิการภายใน

 

ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์  สุวรรณรักษ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์อ้อมทิพย์  เมฆรักษาวนิช แคมป์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช   เนียมทรัพย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองบรรณาธิการภายนอก

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. ดอกรัก   มารอด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  จันทรโณทัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สิทธิกรกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. ดนัย  บุญยเกียรติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. อารี   วิบูลย์พงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์เฉลิมพล  แซมเพชร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี  ศิริ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญธร  บุญญานุภาพ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  สุทธิประพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรณาธิการผู้ช่วย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธีระ   เหิมฮึก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร. จุฑามาศ  อาจนาเสียว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้