Archives

 • September - December 2019
  Vol. 36 No. 3 (2019)
 • วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2562 ฉบับนี้ยังคงสาระเรื่องงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้โดยตรงต่อเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร      อาทิเช่น การคัดเลือกวัชพืชเพื่อใช้ในการฟื้นฟูที่ปนเปื้อนสารฟลูออแรนทีน ผลของการใช้ฟักทองหมักร่วมกับ      รำข้าวในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตเนื้อไก่พื้นเมือง การทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับและแนวทางการอนุรักษ์แมลงทับ การผลิตกาแฟอราบิก้าของชุมชนบ้านผาหมี จังหวัดเชียงราย เป็นต้น นอกจากนี้ในเล่มยังมีงานวิจัยที่หลากหลาย น่าสนใจ สำหรับนักวิจัยที่จะนำไปใช้เพื่องานวิจัย  ต่อยอด หรือนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป  เชิญทุกท่านเลือกอ่านงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามอัธยาศัย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ    รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง May - August 2019
  Vol. 36 No. 2 (2019)

  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2562 ฉบับนี้ยังคงสาระเรื่องงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้โดยตรงต่อเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร      อาทิเช่น การคัดเลือกวัชพืชเพื่อใช้ในการฟื้นฟูที่ปนเปื้อนสารฟลูออแรนทีน ผลของการใช้ฟักทองหมักร่วมกับ      รำข้าวในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตเนื้อไก่พื้นเมือง การทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับและแนวทางการอนุรักษ์แมลงทับ การผลิตกาแฟอราบิก้าของชุมชนบ้านผาหมี จังหวัดเชียงราย เป็นต้น นอกจากนี้ในเล่มยังมีงานวิจัยที่หลากหลาย น่าสนใจ สำหรับนักวิจัยที่จะนำไปใช้เพื่องานวิจัย  ต่อยอด หรือนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป  เชิญทุกท่านเลือกอ่านงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามอัธยาศัย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

     รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

                  บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

 • research extension January - April 2019
  Vol. 36 No. 1 (2019)

  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 เล่มนี้มาพบทุกท่านพร้อมกับความร้อนแล้งและปัญหาหมอกควันที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (ระบบทางเดินหายใจ) เศรษฐกิจ (จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง) และสังคม (ภาครัฐและเอกชนตระหนักรู้ถึงปัญหาและร่วมมือกันหาทางป้องกันและแก้ไข) อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หากจะมองว่าปัญหาดังกล่าวคือวิกฤติ แต่ก็คือโอกาสในการมองหาช่องทางแก้ปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ขึ้นในอนาคตของทุกคน
  ในฐานะนักวิจัยที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและชี้นำสังคม พวกเราควรช่วยกันหาวิธีการป้องกันแก้ไข ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึก ผ่านกระบวนการวิจัยและเผยแพร่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทางวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรยินดีรับบทความจากทุกท่านเพื่อตีพิมพ์ในฉบับต่อๆ ไปครับ
  วารสารวิจัยฯ ฉบับนี้ อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา สาระ ให้นักวิจัยได้เลือกอ่านมากถึง 12 บทความ จำแนกเป็น 7 เรื่อง เป็นงานที่เกี่ยวข้องด้านสังคม เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การยอมรับการปลูกพืชภายใต้ GAP การวางแผนการผลิตกล้วยหอมทอง ความคาดหวังของเกษตรกรต่อโครงการปลูกปาล์มน้ำมัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานของสหกรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการทำการเกษตรในระดับครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น อีกจำนวน 5 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของขนาดไข่ต่อคุณภาพไข่ ระบบการผลิตไก่เบตงเชิงพาณิชย์ การอนุบาลลูกกบนาด้วยอาหารสำเร็จรูป รูปแบบที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลดด้วยอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น
  เชิญทุกท่านเลือกอ่านงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามอัธยาศัย แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้าครับ

                                        รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
                                                          บรรณาธิการวารสาร

 • September - December 2018
  Vol. 35 No. 3 (2018)
 • May - August 2018
  Vol. 35 No. 2 (2018)

  สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่รักและเคารพ วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรฉบับนี้ เป็นปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) เนื้อหาสาระยังคงเข้มข้น ครอบคลุมในหลากหลายมิติด้านการวิจัย ทั้งด้านพืช ได้แก่ ผลของการกระแทกต่อรอยช้ำบนผลพลับพันธุ์ซิชู และสมรรถนะการรวมตัวของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในงาลูกผสม ด้านสัตว์ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ฯ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตรวจหายีนบางตัวในเลือดสุนัขที่รวดเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการตรวจพบเชื้อโรคในสุนัข
  ปัจจุบันแนวโน้มของการผลิตตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม และการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เข้ามามีบทบาทสูงขึ้นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในเล่มนี้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ได้แก่ งานวิจัยเรื่องความรู้ การปฏิบัติ และช่องทางการตลาดผักตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม และปัจจัยที่มีผลในการใช้ระบบสารสารเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยงานวิจัยทั้ง 2 เรื่อง ศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินและน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ความคาดหวังและความพึงพอใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ในจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น
  หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับสาระความรู้จากงานวิจัยที่หลากหลายในฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านคงจะร่วมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรต่อไปครับ

  ด้วยรักและเคารพ

  รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
  บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

 • January-April 2018
  Vol. 35 No. 1 (2018)