ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - เมษายน 2566

					ดู ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - เมษายน 2566

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2566 - เมษายน 2566) นับเป็นการเดินทาง   มายาวนานเข้าสู่ปีที่ 40 มุ่งมั่นในการตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร วารสารวิจัยฯ ฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของปี 2566 นับเป็นช่วงเดือนที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน กล่าวคือผ่านความเย็นมาเจอความร้อน ในหลายพื้นที่ประสบกับพายุฤดูร้อนและลมมรสุมรุนแรง รวมถึงปัญหาจากฝุ่น PM2.5 ที่มาเยือนในช่วงฤดูหนาวยาวไปถึงต้นฤดูร้อนของทุกปี ซึ่งเป็นผลจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรและการก่อสร้าง ซึ่งเมื่อมอง ในภาพกว้างเป็นสถานการณ์ปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน ซึ่งเป็นผลจากสภาวะอากาศที่แห้งแล้งในอนุภูมิภาคแม่โขงช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน โดยปี 2566 นี้ มีจำนวนจุดความร้อนเพิ่มขึ้นจากการเผาในที่โล่ง และเกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดน ในภาพรวมจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่าเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึงร้อยละ 93 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ซึ่งทางภาครัฐของทั้งสามประเทศได้จับมือแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยหวังว่าจะมีแนวโน้นที่ดีขึ้นในอนาคตครับ เราคงต้องติดตามสถานการณ์มลพิษจากหมอกควันนี้ต่อ ๆ ไป ครับ

วารสารวิจัยฯ ฉบับนี้ มีบทความวิจัยที่น่าสนใจที่หลากหลาย ตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิตพืชต่าง ๆ และการปรับเปลี่ยนการผลิตในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เช่น การศึกษาการเติบโตคะน้าและมะเขือในไบโอชาร์ อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตของแก่นตะวัน การเติบโตและผลผลิตปาล์มน้ำมัน การใช้สารชีวภาพผลิตลำไยนอกฤดู เป็นต้น ในด้านการผลิตสัตว์ เช่น การทดลองสูตรอาหารไก่เนื้อที่มีส่วนผสมของวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง การศึกษาคุณค่าทางโภชนะและปริมาณทริปซินอินฮิบิเตอร์ในถั่วพร้าหลังผ่านความร้อนและการใช้ทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารของไก่พื้นเมือง การศึกษาวิจัยในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย เช่น ผลของสารสกัดน้ำมันจระเข้ต่อความมีชีวิตรอด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเซลล์เพาะเลี้ยงผิวหนังของมนุษย์ และการประยุกต์ใช้ในอาหารปลานิล การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถสกัดไคโตซานจากขยะเปลือกกุ้ง การศึกษาผลของแป้งรำข้าวต่อคุณภาพไส้กรอกอิมัลชัน ตลอดจนงานวิจัยด้านการส่งเสริมการเกษตร เน้นการศึกษาปัจจัยที่ผลต่อทั้งการปฏิบัติ และการยอมรับการผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม และเรื่องอื่น ๆ ตามบริบทภูมิสังคมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ แล้วพบกันใหม่ในฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ครับ

ด้วยรักและเคารพ

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 22-04-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย