ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารไก่เนื้อ ต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาบางประการ

ผู้แต่ง

  • พีรวัจน์ ชูเพ็ง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ภูวดล เหมชะรา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

ไก่เนื้อ , สมรรถภาพการผลิต , ค่าโลหิตวิทยา, วัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาบางประการ โดยศึกษาใน    ไก่เนื้อพันธุ์ Ross 308 คละเพศ อายุ 1 วัน จำนวน 180 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 15 ตัว          วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) มีสูตรอาหารทดลอง ดังนี้ สูตรที่ 1 อาหารมาตรฐาน (กลุ่มควบคุม) สูตรที่ 2 อาหารมาตรฐาน + 0.05% chlortetracycline สูตรที่ 3 และ 4 อาหารมาตรฐาน + วัสดุเพาะเห็ดเช่าสีทอง ที่ระดับ 0.10 และ 0.20% ในสูตรอาหาร ตามลำดับ ซึ่งไก่ทดลองได้กินอาหารแบบเต็มที่ (ad libitum) และมีน้ำให้กินตลอดเวลา ผลการทดลองพบว่า สมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาบางประการของไก่เนื้อทุกกลุ่มทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยไก่เนื้อมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากับ 39.02, 45.38, 39.85 และ 43.41 กรัม/ตัว/วัน ตามลำดับ ขณะที่ประสิทธิภาพการใช้อาหารมีค่าเท่ากับ 1.67, 1.42, 1.50 และ 1.46 ตามลำดับ ซึ่งสูตรอาหารไก่เนื้อที่เสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองที่ระดับ 0.10-0.20% ในสูตรอาหารมีแนวโน้มค่าประสิทธิภาพการใช้อาหารดีกว่ากลุ่มควบคุมและค่าใกล้เคียงกับกุล่มที่ใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งสามารถเพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงไก่เนื้อได้

References

Arjin, C., M. Yachai, T. Tapingkae, P. Udnoon and W. Tapingkae. 2016. Effects of dietary spent mushroom (Cordyceps militaris) substrate supplementation on productive performance and cecal microflora of laying hens. Khon Kaen Agriculture Journal 44(SUPPL.2): 647-653. [in Thai]

Chadseesuwan, U., T. Palaga and K. Komolpis. 2013. Determination of nitrofuran antibiotics in animal products and feeds. KKU Science Journal 41(1): 36-45. [in Thai]

Da-oh, H. 2019. Application of Crude Extract from Cordyceps militaris Spent Mushroom Substrate Supplement in Oreochromis niloticus Feed. Master Thesis. Thaksin University. 79 p. [in Thai]

Gross, W.B. and H.S. Siegel. 1983. Evaluation of heterophil/lymphocyte ration as a measure of stress in chickens. Avian Diseases 27(4): 972-973.

Jain, N.C. 1993. Essentials of Veterinary Hematology. Philadelphia: Lea & Febiger. 417 p.

Koh, J.H., K.W. Yu, H.J. Suh, Y.M. Choi and T.S. Ahn. 2002. Activation of macrophages and the intestinal immune system by an orally administered decoction from cultured mycelia of Cordyceps sinensis. Bioscience Biotechnology Biochemistry 66(2): 407-411.

Kongpechr, S., P. Sukon and D. Sohsuebngarm. 2020. The study of hematology in commercial broiler chickens of Cobb 500, Ross 308, and Arbor acres plus. Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine 15(2): 209-221. [in Thai]

National Research Council. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9threv. ed. Washington, D.C.: National Academy Press. 157 p.

Noopan P., P. Chanjula and S. Wattanasit. 2019. Effects of using spent mushroom (Cordyceps militaris) substrate on growth performance and blood metabolite of broilers. Khon Kaen Agriculture Journal 47(SUPPL.1): 423-428. [in Thai]

Shonkor, K.D., S. Fujihara, M. Masuda and A. Sakurai. 2010. Efficient production of anticancer agent cordycepin by repeated batch culture of cordyceps Militaris mutant. [Online]. Available https://www.researchgate.net/publication/49586757_Efficient_Production_of_Anticancer_Agent_Cordycepin_by_Repeated_Batch_Culture_of_Cordyceps_militaris_Mutant (March 3, 2022).

Sitthisuang, P. 2016. Effects of herbal supplements on broiler growth and meat quality. King Mongkut's Agricultural Journal 34(3): 117-125. [in Thai]

Sooksai, N., N. Ratbamroong, P. Suwannaprom and H. Chowwanapoonpohn. 2016. Antibiotic use in livestock farming: a case study in Chiang Mai. Thai Journal of Pharmacy Practice 8(2): 282-294. [in Thai]

Sumpradit, N., S. Suttajit, S. Poonpolsup, R. Chuanchuen and P. Prakongsai. 2015. Landscape of Antimicrobial Resistance Situation and Action in Thailand. Bangkok: AKSORN GRAPHIC AND DESIGN Press. 143 p.

Tapingkae, W. 2014. Alternatives to the use of antibiotics as growth promoters for livestock animals. Journal of Agriculture 30(2): 201-212. [in Thai]

Yu, K.W., K.M. Kim and H.J. Suh. 2003. Pharmacological activities of stromata of Cordyceps scarabaecola. Phytotherapy Research 17(3): 244-249.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2023