Contact

กองบริหารงานบริการวิชาการ งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (อาคารธรรมศักดิ์มนตรี)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Principal Contact

นางสาวรัญรณา ขยัน
editor
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
Phone 053-873411

Support Contact

นางสาวรัญรณา ขยัน
Phone 053-873411