Contact

กองบริหารงานบริการวิชาการ งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

Principal Contact

นางสาวรัญรณา ขยัน
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Phone 053-873411

Support Contact

นางสาวรัญรณา ขยัน
Phone 053-873411