ติดต่อ

กองบริหารงานบริการวิชาการ งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (อาคารธรรมศักดิ์มนตรี)
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ผู้รับผิดชอบหลัก

นางสาวรัญรณา ขยัน
editor
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เบอร์โทรศัพท์ 053-873411

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวรัญรณา ขยัน
เบอร์โทรศัพท์ 053-873411