คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  

1) การเตรียมต้นฉบับ (PDF)

2) การเตรียมต้นฉบับ (Word)

3) ใบลงทะเบียนวารสาร

4) คู่มือทำงานผ่านระบบThaiJo2.0

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร เป็นวารสารราย 4 เดือน กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยเริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม ฉบับที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม และฉบับที่ 3 ในเดือนกันยายน มีจุดประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์กร   ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศ โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ (Journal Online) ในรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-ISSN 2630-0206) สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร เรื่องที่จะตีพิมพ์ในวารสาร นอกจากบทความวิจัยแล้ว บทความทางวิชาการอื่นๆ ที่เป็นการแสดงความคิดใหม่ หรือสมมุติฐานใหม่ที่มีหลักฐานอ้างอิง หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางหรือลึกซึ้งในสาขาวิชาการใดสาขาวิชาการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ก็มีสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นๆ อย่างน้อย 2 ท่าน พิจารณาให้ลงตีพิมพ์ ได้เช่นเดียวกัน

การเตรียมต้นฉบับ

1. ต้นฉบับ เผยแพ่รบทความเป็นภาษาไทย โดยใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา ในส่วนของหัวข้อเรื่อง และขนาดตัวอักษร 15 ตัวปรกติ ในส่วนของเนื้อหา พิมพ์หน้าเดียว เว้นขอบทั้ง 4 ด้าน 1 นิ้ว (2.5 ซม.) พร้อมระบุเลขหน้า ความยาวของเนื้อเรื่อง รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิงต้องไม่เกิน 10 หน้า

2. ชื่อเรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรกระชับและตรงกับเนื้อเรื่อง ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา

3. ชื่อผู้แต่ง และสถานที่ติดต่อ ต้องมีชื่อเต็ม-นามสกุลเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 15 ตัวหนา และระบุหน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด ของผู้แต่งหลักและผู้แต่งร่วมทุกคน และ E-mail address ของผู้แต่งหลักไว้ด้วย ขนาดตัวอักษร 12 ตัวปรกติ

4. บทคัดย่อ (Abstract) บทความวิจัย/บทความทางวิชาการอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด โดยเขียนให้กะทัดรัด ตรงประเด็น และให้สาระสำคัญ

5. คำสำคัญ (Keywords) ต้องมีคำสำคัญทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา อย่างละไม่เกิน 5 คำ

6. เนื้อเรื่อง

  • คำนำ อธิบายความสำคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  อาจรวมการตรวจเอกสารเข้าไว้ด้วย ในการอ้างอิงเอกสารให้เขียนชื่อผู้แต่ง และปีที่ตีพิมพ์ อยู่ในวงเล็บเดียวกัน หรือเขียนชื่อผู้แต่ง แล้วเขียนปีที่ตีพิมพ์ ไว้ในวงเล็บแล้วแต่กรณี เฉพาะภาษาอังกฤษ ดังนี้  “..........โรคใบหงิกมีพบทั่วไปในประเทศบังคลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์      ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย (Boccardo and Milne, 1984; Ling et al., 1978) ในประเทศไทยนั้น นอกจากก่อความเสียหายกับ     ข้าวปลูกทั้งชนิด Japonica และ Indica (Oryza sativa) พันธุ์ต่างๆ แล้ว Thawat (2001) ยังพบว่า ทำความเสียหายได้กับข้าวไร่และข้าวป่าต่างๆ..........”
  • อุปกรณ์และวิธีการ/วิธีดำเนินการวิจัย อธิบายเครื่องมือ พร้อมระบุวิธีการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาและปีที่ทำการวิจัย รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  ให้บรรยายโดยสรุปและไม่จำเป็นต้องระบุวิธีการที่เป็นที่รู้กันทั่วไป
  • ผลการวิจัย ไม่จำเป็นต้องแสดงวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ แต่ให้เสนอในรูปของตาราง และรูปภาพโดยสรุปหลังจากวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว ทั้งนี้ คำอธิบายและรายละเอียดต่างๆ ของตารางและรูปภาพ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมีความชัดเจน กะทัดรัด และมีหมายเลขกำกับด้านบทของตารางและด้านล่างของรูปภาพ และเมื่ออ้างถึงในเนื้อหาให้ใช้เป็นคำว่า Table และ Figure
  • การวิจารณ์ผล การสรุปผล  และข้อเสนอแนะ  ควรวิจารณ์ผลการวิจัยพร้อมทั้งสรุปประเด็น และสาระสำคัญของงานวิจัย  หรือให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย

       หมายเหตุ:   หน่วยวัดตามระบบต่างๆ ให้ใช้ตัวย่อตามมาตรฐานในการเขียนที่กำหนดไว้  เช่น  เซนติเมตร = ซม.  ตารางเมตร = ตร.ม.  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม = มก./กก.  แต่ถ้าเป็นหน่วยวัดที่มีพยางค์เดียวให้ใช้คำเต็มตามปรกติ เช่น เมตร  กรัม  ลิตร 

7. กิตติกรรมประกาศ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ให้ทุนวิจัย หรือผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการวิจัย

8. เอกสารอ้างอิง รายชื่อเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัยและมีการอ้างถึงในเนื้อหา ต้องแสดงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น กรณีที่อ้างอิงจากเอกสารภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆ ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีวงเล็บกำกับท้ายเอกสาร [in Thai] หรือภาษาอื่นๆ ตามคำแนะนำวิธีการเขียน ดังนี้

การเขียนเอกสารอ้างอิง

1. บทความจากวารสารวิชาการมาตรฐาน

1.1  ผู้เขียนคนเดียวหรือหลายคน

ชื่อผู้เขียนบทความคนที่ 1,/ผู้เขียนบทความคนที่ 2/และ/ผู้เขียนบทความคนสุดท้าย.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ.//
           ชื่อวารสารเลขปีที่(เลขฉบับที่):/เลขหน้า.

Koiprasert, H. and P. Niranatlumpong.  2004.  Investigation of method for stainless steel welding 
           wire as  a replacement for arc wire comsumables.  Songklanakarin J. Sci.
           Technol.
27(1): 91-100.  [in Thai]

Nadeem, M.Y. and M. Ibrahim.  2002.  Phosphorus management in wheat-rice cropping
          system. Pak. J. Soil Sci. 21(4): 21-23.

Chowdhury, M.A.H., R. Begum, M.R. Kabit and H.M. Zakir.  2002.  Plant and animal residue
         decompositionand transformation of S and P in soil.  Pakistan Journal of Biological
         Sciences
5(7): 736-739.

2. หนังสือ

2.1  ผู้เขียนคนเดียวหรือหลายคน

ชื่อผู้แต่งคนที่ 1,/ผู้แต่งคนที่ 2/และผู้แต่งคนสุดท้าย.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//สถานที่พิมพ์:/สำนัก
          พิมพ์.//จำนวนหน้า.

Peyachoknagu, S.  2000.  Pan Thu Vis Sa Wa Kum.  Bangkok: Kasetsart University Press.  256 p. 
          [in Thai]

Aksornkoae, S. 1999.  Ecology and Management of Mangroves.  Bangkok: Kasetsart University
          Press.  198 p.

Rajeshwar, K. and J.G. Ibanez.  1997.  Environmental Electrochemistry.  San Diego: Academic
          Press.  327 p.

2.2 บทหนึ่งในหนังสือ

ชื่อผู้เขียนบทความ.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ.//น./เลขหน้าที่ปรากฏเรื่อง.//ใน/ชื่อผู้รับผิดชอบ.//ชื่อหนังสือ.//รายละเอียด
          อื่นๆ(ถ้ามี). //ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

Hill, S.E.  1996.  Emultions.  pp. 153-185.  In Hall, G.M. (ed.).  Methods of Testing Protein
          Functionality
.London: Chapman & Hall.

Jacober, L.F. and A.G. Rand.  1982.  Biochemical of Seafood.  pp. 347-365.  In Martin, R.E., G.J.
          Flick, C.E. Hebard and D.R. Ward (eds.).  Chemistry and Biochemistry of Marine Food
          Products.
  Westport: AVI Inc.

2.2     หนังสือที่มีผู้รับผิดชอบในหน้าที่เป็นผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียงหรือบรรณาธิการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ.//(หน้าที่รับผิดชอบ).// ปีที่พิมพ์.//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.//
          จำนวนหน้า.

Tosirichok, K. (Editor).  1994.  Karn Rak Sa Doi Sa Moon Pri.  1st.  Bangkok: Mayik Publisher. 
          172 p.  [in Thai]

Byrappa, K. and M. Yoshimura.  (eds.).  2001.  Handbook of Hydrothermal Technology
          New Jersey: Noyes Publication.  854 p.

3. เอกสารอื่นๆ

3.1  วิทยานิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับของวิทยานิพนธ์.//ชื่อสถาบันการศึกษา.//จำนวนหน้า.

Soitongcome, P.  1987.  Tannin Extraction from Rhizophora’s Bark for Retanning.            
          Master Thesis. Kasetsart University.  113 p.  [in Thai]

Saiklao, W.  2002.  Adaptive Bandwidth Allocation Control for Virtual Paths in Broadband
          Networks.
 Doctoral Dissertation.  Georgia Institute of Technology.  86 p.

3.2     รายงานการประชุมวิชาการ  รายงานการสัมมนา  ปาฐกถา  รายงานประจำปี 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ.//น./เลขหน้าที่ปรากฏเรื่อง.//ใน/ชื่อการประชุม.//รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี).//
          ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

Summadee, P. and B. Leenanon.  2013.  Production of Probiotic Kefir Product.  p. 109-116 
          In  Proceedings of the 12th MJU Annual Conference (Poster).  Chiang Mai:
          Maejo University.  [in Thai]

Coates, J.  2013.  Clinical Trial for Canine Degenerative Myelopathy.  pp. 29-31.  In Proceedings of
          ACVIM
Specialty Symposium (Pre-forum) 12-15 June 2013.  Seattle: American College
          of Veterinary Internal Medicine (ACVIM).

3.3 รายงานผลการวิจัย

ชื่อผู้เขียนงานวิจัย.//ปีที่พิมพ์.//ชื่องานวิจัย.//จำนวนหน้า.//ใน/รายงานผลการวิจัย.//สถานที่พิมพ์:/ชื่อหน่วยงาน.

Pooprompan, P., K. Duangsong and R. Sribaopern.  2001.  DNA fingerprinting of Thai native
          orchid Vanda coerulea
.  62 p.  In  Research Report.  Chiang Mai: Maejo University. 
          [in Thai]

Theraumpon, N.  2003.  Automatic classification of white blood cells in bone marrow
          images
.  74 p.  In  Research Report.  Chiang Mai: Chiang Mai University.

3.4 บทความจากนิตยสาร

ชื่อผู้เขียนบทความ.//ปีที่ตีพิมพ์.//ชื่อบทความ.//ชื่อนิตยสาร.//ปีที่ของนิตยสาร(เล่มที่): เลขที่หน้าที่อ้างอิง.

Srinuansom, K.  2018.  Half-artficial breeding of Monopterus albusMaejo Vision 18(4): 33-37. 
          [in Thai]

3.5 บทความจากหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้เขียนบทความ.//ปีที่ตีพิมพ์.//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์.//(วันที่/เดือน/ปี):/เลขที่หน้าที่อ้างอิง.

Manapaisarn, S.  2006.  Kra Sate Tra Korn Thai Nai A Na Koth.  Thai Rath.  (10 January 2006): 7. 
          [in Thai]

4. แหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิกส์

ผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ.//ปีที่บันทึกข้อมูล.//ชื่อเรื่อง.//[ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา/ระบุแหล่งการติดต่อเครือข่าย         
          หรือการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล ชื่อแฟ้มข้อมูล/(วันที่/เดือน/ปี ที่ค้นข้อมูล).

Maythiyanon, T., N. Piriyarungroj and S. Soponarit.  2004.  Novel vortex-fluidized bed combustor
          with two combustion chambers for rice-husk fuel.  SJST 26(6): 875-893.  [Online].           
          Available https://www2.psu.ac.th/PresidentOffice/EduService/Journal/Firstpage.htm
          (22 September 2005). [in Thai]

National Economic and Social Development Board (NESDB).  2001.  Input-output tables of
          Thailand.
 [Online].  Available https://www.nesdb.go.th (8 August 2001).