ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในระดับสถาบันและระดับประเทศ

ผู้แต่ง

  • จักรพงษ์ พวงงามชื่น คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

แผนยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผลงานวิจัยที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์, การวิเคราะห์ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทคัดย่อ

การผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนาในทุกระดับเป็นเรื่องสำคัญ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับประเทศและสถาบัน ดังนั้น การวิจัยเพื่อสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณพื้นฐานของผลงานวิจัย ตลอดจนการศึกษาถึงประเด็นการตอบสนองของงานวิจัยต่อแผนพัฒนาในระดับประเทศและระดับสถาบันจึงเป็นเรื่องจำเป็น โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยทั้งหมดช่วงปี พ.ศ. 2551-2560 จากฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัยเพื่อจัดหมวดหมู่ใน 3 ประเด็นย่อย คือ แบ่งแยกตามเขตพื้นที่การศึกษา การนำไปใช้ประโยชน์ และการบูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 2) การสังเคราะห์องค์ความรู้ของผลงานวิจัยทั้งหมดจากบทคัดย่อและรวบรวมเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม EndNote และ 3) การวิเคราะห์การตอบสนองของผลงานวิจัยต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนวกกับการเก็บข้อมูลด้านความคิดเห็นของคณาจารย์และนักวิจัยต่อการผลิตผลงานวิจัยจากชุดคำถาม ด้วยเทคนิคการอภิปรายกลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านโปรแกรม Google Meet กับ 20 นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตรกรรม และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงเหตุผล และการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงความหมาย ผลการศึกษาพบงานวิจัย 681 ผลงาน จากเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ 590 ผลงาน แพร่ 43 ผลงาน และชุมพร 48 ผลงาน โดยพบงานวิจัยด้านเกษตรกรรมมากที่สุด 268 ผลงาน โดยทั้งหมดมีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะมากที่สุด 580 ผลงาน ในขณะที่พบผลงานวิจัยพียง 1 ผลงาน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12    เมื่อพิจารณาจากการตอบสนองต่อแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10 พบผลงานวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 114 ผลงาน และ 124 ผลงาน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นอกจากนี้ยังพบ 118 ผลงาน ที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 10 โดยเฉพาะประเด็น   “ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม” ในขณะที่พบ 164 ผลงาน ที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเป็น “มหาวิทยาลัยอินทรีย์”

References

Google Meet. 2021. Premium video conferencing is now free for everyone. [Online] Available https://meet.google.com/?hs=197&pli=1&authuser=0 (January 22, 2021.)

ILaw. 2017. Perspective of Thai national strategic plan. [Online]. Available https://ilaw.or.th/node/4570 (January 2, 2021). [in Thai].

Maejo University. 2019. Establishment of research center, academic excellence center, and excellence center of social service. Chiang Mai: Maejo University. [Online]. Available https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25620827111221_799717.pdf (January 2, 2021). [in Thai].

Office of the National Economic and Social Development Council. 2012. National economic and social development plan: issue 11 (2012-2016). [Online]. Available https://www.nesdc.go.th/download/article/article_20160323112431.pdf (January 2, 2021). [in Thai]

Office of the National Economic and Social Development Council. 2017. National economic and social development plan: issue 12 (2017-2021). [Online]. Available https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 (January 2, 2021). [in Thai]

Poung-ngamchuen, J. 2010. Local wisdom, intellectual property sources: another hope for country development. Journal of Agriculture 26(1): 93-100. [Online]. Available https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/246225/168351 (January 2, 2021). [in Thai]

Poung-ngamchuen, J. and K. Namvises. 2012. People's participation in Dong Na Tham community forest management project, Ubon Ratchathani, Thailand. Kasetsart J. (Soc. Sci) 33(3): 486-498. [Online]. Available http://kasetsartjournal.ku.ac.th/kuj_files/2013/A1301251103412325.pdf (January 2, 2021).

Promporn, J. 2013. EndNote X7. Department of Educational Electronic Source Support. Bangkok: Book Promotion and Service Company Limited. 111 p.

Research Administration Division. 2020. Research administration and promotion. The Office of Agricultural Research and Extension. Chiang Mai: Maejo University. [Online]. Available https://rae.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=1996 (January 2, 2021). [in Thai]

Research Community. 2017. World knowledge archive from international patent documents. [Online]. Available http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=3303 (January 2, 2021). [in Thai]

Sanook Guru. 2013. National economics and social development plan: issue 10. [Online]. Available. https://guru.sanook.com/2603/ (January 2, 2021). [in Thai]

The Office of Agricultural Research and Extension. 2017. Announcement of Research Proposal Acceptance for Fiscal Year 2017. Chiang Mai: Maejo University. 5 p. [in Thai]

The Office of Agricultural Research and Extension. 2020. Maejo university learning station. Chiang Mai: Maejo University. [Online]. Available https://www.mju.ac.th/main/Learning_Project.html. (January 2, 2021). [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2023