การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนบน

ผู้แต่ง

  • ณัฐวุฒิ จั่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • อัณธิกา เสงี่ยมใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • พหล ศักดิ์คะทัศน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

การยอมรับ, การผลิตกล้วยหอม, การปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร  2) การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)  และ 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอม โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้ผลิต    กล้วยหอม (GAP) ในเขตภาคกลางตอนบน จำนวน 108 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนาเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกร     มีการยอมรับการผลิตกล้วยหอมตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตกล้วยหอมตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทางบวก ได้แก่ จำนวนปีที่ได้รับการศึกษา รายได้จากการปลูกกล้วยหอม และประสบการณ์ในการปลูกกล้วยหอม ด้านปัญหาของการผลิตกล้วยหอมพบว่า เกษตรกรมีปัญหาเรื่องแหล่งเผยแพร่ข่าวสารมากที่สุด

References

Chanthavong, I., P. Kruekum, P. Sakkatat and N. Rungkawat. 2019. Factors affecting to farmers adoption of rice production technology under good agricultural practices system at Champhone district, Savannakhet province, Lao People's Democratic Republic. Journal of Agricultural Research and Extension 36(2): 106-117. [in Thai]

Department of Agriculture. 2009. Good Agricultural Practices. Bangkok: Department of Agriculture. 55 p. [in Thai]

Department of Agriculture and Cooperatives. 2017. Annual Report 2016. Bangkok: New Thammada Press. 82 p. [in Thai]

Janpa, W., S. Aditto and P. Suriya. 2019. Factors affecting adoption supplementary irrigation technology in sugarcane farming in Khon Kaen province. Khon Kaen Agricultural Journal 47(4): 749-760. [in Thai].

Kaewduang, N., B. Yooprasert and P. Tangwiwat. 2017. Organic safe vegetables production of good agricultural practice of farmers in Nong Khai province. Khon Kaen Agricultural Journal 45(SUPPL.1): 1590-1596. [in Thai]

Kanokhong, K., N. Rattanawan and P. Jeerat. 2019. Adoption of crop growing methods under the standards of good agricultural practice GAP of farmers, Mon Ngo Royal Project Development Center, Mae Tang district, Chiang Mai. Journal of Agricultural Research and Extension 36(1): 75-84. [in Thai]

Kumarboon, P. 2016. Innovation diffusion theory. [Online]. Available http://www.torakom.com/article_index.php?show&art=15 (October 23, 2019). [in Thai]

Matichon Online. 2016. The banana market is still growing. [Online]. Available https://www.technologychaoban.com/news_detail.php?tnid=3572 (September 20, 2019). [in Thai]

Office of Agricultural Research and Development Region 5. 2020. 2020 GAP Data. Chainat: Office of Agricultural Research and Development Region 5. 227 p. [in Thai]

Online Nano Organic Farming Center. 2016. Organic bananas. [Online]. Available http://www.phikanes.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=84 (September 20, 2019). [in Thai]

Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office. 2016. Agricultural Basics (Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 2015/2016). Phra Nakhon Si Ayutthaya: Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office. 145 p. [in Thai]

Polasen, W., T. Limunggura and S. Khuhasawanwatch. 2017. Factors affecting farmer’s adoption of riceberry production innovation in Suphanburi province. King Mongkut’s Agricultural Journal 35(1): 11-24. [in Thai]

Prasitratasin, S. 2003. Social Science Research Methodology. 12th ed. Bangkok: Zeanching. 146 p. [in Thai].

Rasri, P. 2016. Thailand 4.0 and Agriculture. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. 38 p. [in Thai]

Thawirat, P. 1997. Research Methods in Behavioral Science and Social Sciences. 7th ed. Bangkok: Srinakharinwirot University. 303 p. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2023