อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวันในจังหวัดชลบุรี

ผู้แต่ง

  • รัตติกาล เสนน้อย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • สุพรรษา ชินวรณ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • รัชนี พุทธา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • รัตนจิรา รัตนประเสริฐ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์

คำสำคัญ:

พืชหัว, อินนูลิน , อาหารสุขภาพ

บทคัดย่อ

การเลือกวันปลูกที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการปลูกแก่นตะวันมาก่อนเพื่อให้การผลิตแก่นตะวันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแก่นตะวันให้ผลผลิตดี งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวันปลูกที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแก่นตะวัน ทำการทดลอง ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD มี 4 ซ้ำ  ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 1) วันปลูกที่แตกต่างกัน 5 วันปลูก (วันที่ 10 ของเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน) และ 2) พันธุ์แก่นตะวัน 4 สายพันธุ์ จากผลการทดลองพบว่า วันปลูกและพันธุ์แก่นตะวันที่แตกต่างกันทำให้การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแก่นตะวันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การปลูกในเดือนมีนาคมทำให้แก่นตะวันมีอายุดอกแรกบาน ดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ และอายุเก็บเกี่ยวเร็วที่สุด การปลูกในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมทำให้แก่นตะวันมีผลผลิตหัวสดสูง และการปลูกในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้แก่นตะวันมีความหวานสูงที่สุด พันธุ์แก่นตะวันที่ให้ผลผลิตหัวสดและความหวานสูงที่สุดคือ พันธุ์ CN52867

References

Atchariyamontree, A. 2014. Yield Potential and Growth Performance of Kaentawan (Helianthus tuberosus L.) under Organic Agriculture Growing Condition. pp. 388-393. In Proceedings of 52nd Kasetsart University Annual Conference. Bangkok: The Thailand Research Fund, Bangkok (Thailand). [in Thai]

Changlek, P., S. Jogloy, O. Tuntawiroon, N. Pipattanawong, S. Suwannalert, P. Ngamprasit, V. Sanyakun, V. Teansateanpong, J. Saelee and B. Thongyeun. 2010. Plants, Growth and Yield of Jerusalem Artichoke on Highland Area at Petchabun Research Station. pp. 556-561. In Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference. Bangkok: The Thailand Research Fund, Bangkok (Thailand). [in Thai]

Cosgrove, D.R., E.A. Oelke, J.D Doll, D.W. awis, D.J. Undersander and E.S. Oplinger. 1991. Jerusalem artichoke. [Online]. Available https://hort.purdue.edu/newcrop/afcm/jerusart.html (5 January 2020).

Jogloy, S., N. Vorasoot, C. Daresalaeh, R. Mikaew, T. Kesmala and W. Tula. 2006a. Yield potential and agronomic performance of Kaentawan under growing conditions in the Northeast, Thailand. Khon Kaen Agric J. 34(2): 139-150. [in Thai]

Jogloy, S., R. Mikaew and T. Kesmala. 2006b. Sugar quantity of Kaentawan (Helianthus tuberosus L.) on different part of tuber. Khon Kaen Agric J. 34(2): 190-194. [in Thai]

Kays, S.J. and S.F. Nottingham. 2008. Biology and Chemistry of Jerusalem Artichoke Helianthus tuberosus L. London: CRC Press. 496 p.

Pimsaen, W., S. Jogloy, B. Suriharn, T. Kesmala, V. Pensuk and A. Patanothai. 2010. Genotype by environment (G × E) interaction for yield component of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Asian Journal of Plant Science 9(1): 11-19.

Puangbut, D., S. Jogloy, N. Vorasoot, S. Srijaranai, T. Kesmala, C.C. Holbrook and A. Patanothai. 2012. Influence of planting date and temperature on inulin content in Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). AJCS. 6(7): 1159-1165.

Puttha, R., S. Jogloy, P.P. Wangsomnuk S. Srijaranai, T. Kesmala and A. Patanothai. 2012. Genotypic variability and genotype by environment interactions for inulin content of Jerusalem artichoke germplasm. Euphytica 183: 119-131.

Ruttanaprasert, R., K. Junteenok, W. Suwantho, S. Lonaloon and S. Mulalin. 2017. Influence of plant spacing on growth, canopy, yield and harvest index of Kaentawan (Helianthus tuberosus L.). Khon Kaen Agr. J. 45(Suppl.): 963-969. [in Thai]

Saengthongpinit, W. and T. Sajjaanantakul. 2005. Influence of harvest time and storage temperature on characteristics of inulin from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers. Postharvest Biol.Technol. 37: 93-100.

Walker, W.A. 2006. Inulin and oligofructose in the prevention of infectious diseases. An Orafti Newsletter. (Nr. 14-spring 2006): 6.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2023