การเจริญเติบโต และสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตน้ำมันของปาล์มน้ำมันพันธุ์การค้า

ผู้แต่ง

  • ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ธีรภาพ แก้วประดับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • พรเลิศ เทพบุตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ธีรพล ฆังคมณี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คำสำคัญ:

การเจริญเติบโต , ปาล์มน้ำมัน , ผลผลิตน้ำมัน , องค์ประกอบทะลาย , องค์ประกอบผลผลิต

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ดำเนินงานที่แปลงรวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน สถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จำนวน 8 พันธุ์ ได้แก่ PR, UT, ST2, ST7, GT, CP, SP1 และ CR เป็นปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราพันธุ์การค้าอายุ 7 ปี วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) เก็บข้อมูล 10 ซ้ำ เก็บข้อมูลทุก 3 เดือน เป็นเวลา 1 ปี พบว่าปริมาณธาตุอาหารและสมบัติทางเคมีของดินต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนพันธุ์ UT  มีค่าของลักษณะความยาวทางใบ ความกว้างใบย่อย เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น และพื้นที่ใบสูงที่สุด พันธุ์ SP1  มีลักษณะจำนวนทะลายและน้ำหนักทะลายเฉลี่ยมีค่าสูงที่สุด ผลผลิตน้ำมันพันธุ์ ST7 ให้น้ำมันสูงที่สุด การศึกษาถึงสหสัมพันธ์ พบว่ามีสหสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างผลผลิตทะลายสดกับจำนวนทะลาย น้ำหนักทะลายเฉลี่ย และผลผลิตน้ำมัน

References

Bueraheng, N., S. Promma and T. Eksomtramage. 2017. Biplot analysis of agronomic and yield trait relations in Tenera oil palm (Elaeis guineensis Jacq.). Songklanakarin J. Sci. Technol. 39(6): 709-714.

Burton, G.W. and E.H. De Vane. 1953. Estimating heritability in tall Fescue (Festuca arundinacea) from replicated clonal material. Agronomy Journal 45: 478-481.

Corley, R.H.V. and P.B. Tinker. 2003. The Oil Palm. 4th ed. Oxford: Blackwell Publishing Company. 592 p.

Eksomtramage, W. and T. Eksomtramage. 2010. Heritability and correlations of agronomic characters in Tenera oil palm hybrid. Journal of Agriculture 26: 231-239. [in Thai]

Hardon, J.J. 1976. Oil Palm Breeding: Introduction. pp. 89-108. In: Corley R.H.V., J.J. Hardon and B.J. Wood (eds.). Oil Palm Research. Amsterdam: Elsevier.

Henson, I.E. 1993. Assessing Frond Dry Matter Production and Leaf Area Development in Young Oil Palm. pp. 473-478. In Proceedings of the 1991 PORIM International Palm Oil Conference – Module 1 (Agriculture). Bangi, Malaysia: PORIM.

Jacquemard, J.C. 1979. Contribution to the study of the height growth of the stems of (Elaeis guineensis Jacq.) study of the L2T x D10D cross. Article Journal 34: 492-497.

Kushairi, A. and N. Rajanaidu. 2000. Breeding Population Seed Production and Nursery Management. pp. 171-224. In Yusof, B., B.S. Jalani and K.W. Chan (eds.). Advances in Oil palm Research Vol. L. Selangor: SMART Print & Stationer.

Land Development Department. 2006. The Oil Palm. Bangkok: Division of Land Research and Development. 153 p. [in Thai]

Marhalil, M., M.Y. Rafii, M.M.A. Afizi, I.W. Arolu, A. Noh, A. Mohd Din, A. Kushairi, A. Norziha, N. Rajanaidu, M.A. Latif and M.A. Malek. 2013. Genetic variability in yield and vegetative traits in elite germplasm of MPOB-Nigerian dura x AVROS pisifera progenies. Journal of Food, Agriculture and Environment 11: 515-519

Meteorlogical Department. 2020. Global/Thailand climate changes. [Online]. Available https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=86 (20 April 2020). [in Thai]

Office of Agricultural Economics. 2016. Agricultural Statistics of Thailand Year 2016. pp. 34-39. In Withitvorakarn, T. (ed.). The Oil Palm Plantations. Bangkok: Office of Agricultural Economics Research, Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Okoye, M.N., C.O. Okwuagwu and M.I. Uguru. 2009. Population improvement for fresh fruit bunch yield and yield components in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.). American-Eurasian Journal of Scientific Research 4: 59-63.

Rungninrut, T. and T. Eksomtramage. 2015. Oil palm progeny test in Songkhla province. Songklanakarin Journal of Plant Science 2(4): 6-10. [in Thai]

Steel, R.G.D. and J.H. Torrie. 1980. Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. 2nd ed. New York: McGraw-Hill. 633 p.

Yusof, B. 2007. Palm oil production through sustainable plantations. European Journal of Lipid Science and Technology 109: 289-295.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2023