การศึกษาการเติบโตของคะน้าและมะเขือที่ปลูกด้วยวัสดุพร้อมปลูกจากไบโอชาร์

ผู้แต่ง

  • พัชรี อินธนู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • กนกพร คงคล้าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

คะน้า, มะเขือ, ไบโอชาร์, วัสดุพร้อมปลูก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาการเจริญเติบโตของผักคะน้าและมะเขือด้วยวัสดุพร้อมปลูกจากไบโอชาร์ที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดในอัตราส่วนของดิน ปุ๋ยหมัก และไบโอชาร์ คือ 1:1:0.5 โดยน้ำหนัก จากการศึกษาพบว่าผักคะน้าและมะเขือที่ปลูกด้วยวัสดุพร้อมปลูกที่มี ไบโอชาร์เป็นองค์ประกอบมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์กว่าวัสดุพร้อมปลูกที่ไม่มีองค์ประกอบของไบโอชาร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เนื่องจากมีปริมาณสารคลอโรฟิลล์เพิ่มขึ้นจาก 34.93 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น 70.24 และ 72.48 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับผักคะน้าที่ระยะเวลาในการปลูก 50 และ 55 วัน ตามลำดับ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นที่มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณสารคลอโรฟิลล์ในชุดควบคุม ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตที่ได้     สูงกว่าแสดงในรูปน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของต้นพืช ที่มากกว่า อีกทั้งคุณภาพดินที่ได้ยังมีสมบัติทางเคมีที่ดีขึ้น คือ มีค่าพีเอชและปริมาณธาตุอาหารหลักเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าสภาพนำไฟฟ้าลดลง ซึ่งสัมพันธ์กับความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารพืช และการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชของดินที่ดี

References

Aumtong, S. 2008. Fertilizer Application Technology. Chiang Mai: Faculty of Agricultural Production, Maejo University. 83 p. [in Thai]

Beadle, C.L., R.E. Neilson, H. Talbot and P.G. Jarvis. 1985. Stomatal conductance and photosynthesis in a mature scots pine forest II. dependence on environmental variables of single shoots. J Appl Ecol. 22(2): 273-586.

Chaidee, A. 2012. Plant Nutrients. Bangkok: Office of the Basic Education Commission. 16 p. [in Thai]

Department of Soil and Science. 2005. Fundamental of Soil. 10th. Bangkok: Kasetsart University Press. 547 p. [in Thai]

Chatsiriwech, D. 2009. Adsorption Process. 1st. Bangkok: Chulalongkorn University Press. 226 p. [in Thai]

Fungo, B., J. Lehmannd, K. Kalbitz, M. Thiongo, I. Okeyo, M. Tenywa and H. Neufeldt. 2017. Aggregate size distribution in a biochar-amended tropical ultisol under conventional hand-hoe tillage. Soil Tillage Res. 165: 190-197.

Harvey, O.R., B.E. Herbert, R.D. Rhue and L.J. Kuo. 2013. Metal interactions at the biochar-water interface: energetics and structure-sorption relationships elucidated by flow adsorption microcalorimetry. Environ. Sci. Technol. 45: 5550-5556.

Kongklay, K. 2019. The Effect of Added Biochar in Growing Media to Plant Growth. 73 p. In Research Report. Chiang Mai: Maejo University. [in Thai]

Land Development Department. 2010. Soil Chemical Analysis Process Handbook. Bangkok: Land Development Department. 51 p. [in Thai]

Land Development Department. 2016. No. 12 Ranging from the Year of 2017-2021 of Land Development Strategies during the National Economic and Social Development Plan. Bangkok: Land Development Department. 274 p. [in Thai]

Masebinua, S.O., E.T. Akinlabia, E. Muzendab and A.O. Aboyadec. 2019. A review of biochar properties and their roles in mitigating challenges with anaerobic digestion. Renew. Sust. Energ. Rev. 103: 291-307.

Moldenhauera, P., S. Sundqvistb, T. Mattissona and C. Linderholma. 2018. Chemical-looping combustion of synthetic biomass-volatiles with manganese-ore oxygen carriers. Int. J. Greenh. Gas Control 71: 239-252.

National Statistical Office. 2017. Summary of the Findings of the Population's Working Conditions Survey Conducted in April 2017. Bangkok: Ministry of Digital Economy and Society. 8 p. [in Thai]

Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2020. Data on agriculture productivity. [Online]. Available http://www.oae.go.th/view/1/TH-TH (23 June 2020). [in Thai]

Osotsapar, Y. 2009. Plant Nutrients. 3rd. Bangkok: Kasetsart University Press. 529 p. [in Thai]

Panichsakpatana, S. 1983. Soil terminology. Thai Journal of Soils and Fertilizers 5(3): 232-236. [in Thai]

Suksawang, O. 2015. Benefits and guidelines for using biochar (bio-charcoal) of new organic agriculture. [Online]. Available https://www.youtube.com/watch?v=xrWzFkXGIrA. (23 June 2020).

Sun, Y. and W. Li. 2017. Effects the mechanism of micro-vacuum storage on broccoli chlorophyll degradation and builds prediction model of chlorophyll content based on the color parameter changes. Sci Hortic (Amsterdam) 224: 206-214.

Szabolcs, I. 1992. An Overview of the Salt Affected Lands in the World. pp. 19-25. In Proceedings of the International Symposium on Strategies for Utilizing Salt Affected Lands. Bangkok: Land Development Department.

Wang, Y., L. Zhang, H. Yang, G. Yan, Z. Xu, C. Chen, and D. Zhang. 2016. Biochar nutrient availability rather than its water holding capacity governs the growth of both C3 and C4 plants. J. Soils Sediments 16: 801-810.

Wua, W., M. Yang, O. Feng, K. McGrouther, H. Wang, H. Lu and Y. Chen. 2012. Chemical characterization of rice straw-derived biochar for soil amendment. Biomass Bioenergy 47: 268-276.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2023