ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวนาปีของเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ผู้แต่ง

  • สิริยุพา เลิศกาญจนาพร สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน , ข้าวนาปี , โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

บทคัดย่อ

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวนาปี ของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 20 ราย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์   โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง จากการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience sampling) เก็บข้อมูลของฤดูกาลเพาะปลูกปี 2562 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน   ผลการศึกษาพบว่า การปลูกข้าวนาปีมีต้นทุนการผลิตรวมเฉลี่ย  2,840.22 บาทต่อไร่ กำไรสุทธิเฉลี่ย  2,742.01 บาทต่อไร่ อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (GPM) ร้อยละ 49.97  อัตรากำไรสุทธิ (NPM) ร้อยละ 48.29 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 60.39  โครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าวนาปี ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ร้อยละ 6.18  ต้นทุนแรงงานทางตรง ร้อยละ 29.13 และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตร้อยละ 64.69 

References

Barker, R., R.W. Herdt and B. Rose. 2014. The Rice Economy of Asia. London: Routledge. 346 p.

Duangta, S., N. Chaichoke and W. Yeunyoun. 2019. Cost and return of rice cultivation in Pasak sub-distric, Chiangsaen amphoe, Chiangrai province. The Journal of Accounting Review Chiang Rai Rajabhat University 1(1): 89-89. [in Thai]

Komaratat, D. 2011. Cost Management. 3rd. Bangkok: Chula Printing. 384 p. [in Thai]

Kongkeaw, N. 2021. Return cost of rice cultivation of farmers in Non Thai district, Nakhonrachasima province. Pathumthani University Academic Journal 13(1): 185-192. [in Thai]

Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2019. Large agricultural land plot. [Online]. Available http://moac.go.th (November 20, 2019).

Office of Agricultural Economics. 2019. Rice: percentage and quantity of monthly harvest, by region and by province, planting year 2017/18. [Online]. Available http://oae.go.th (March 1, 2019).

Pongklang, P. 2016. Guidelines for management of production costs for rice planting. Kasetsart Applied Business Journal. 10(3): 17-26. [in Thai]

Suwannakit, C. and K. Prempree. 2016. The comparison of costs and returns between organic rice farming and chemical rice farming. Veridian E-Journal, Silpakorn University 9(2): 519-526. [in Thai]

Tor. Chaisuwan, A. and S. Lerdkanjanaporn. 2018. Accounting Record form for Rice Farmer. Phrae: Muang Phrae Printing. 92 p. [in Thai]

Wiseansart, A., V. Pensuk, S. Jairakphun, A. Daovang, K. Wongwai, J. Sanitchon, S. Vilavong, B. Keoboualapha, D. Chathaokalor and V. Kanyasone. 2014. Costs and benefits of rain-fed rice cultivation toward the system of rice intensification of farmers in Hailuang village and Parviang village, Luang Prabang capital, Lao PDR. Khon Kaen Agricultural Journal 42(2): 113-119. [in Thai]

Yawichai, P., J. Wongkaew, T. Songtum and T. Satjawatee. 2018. Cost and return on rice RD15 farming by the farmers in Pong Srinakron village, Rong Chang sub-district, Pa Daet district, Chiang Rai province. Business Review 10(1): 7-24. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2023