การบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการรับใช้สังคม: กรณีศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปทุมมาแก่เกษตรกรกลุ่มฮักเกษตร อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ:

บริการวิชาการรับใช้สังคม , ปทุมมา , การถ่ายทอดเทคโนโลยี, พันธกิจสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยกับสังคม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับงานบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน กรณีศึกษางานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปทุมมาแก่เกษตรกรกลุ่มฮักเกษตร อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วม เชิงบูรณาการเชื่อมโยงกับชุมชนและทรัพยากรท้องถิ่น บนฐานความเสมอภาค ความเชื่อมั่นในศักยภาพ และข้อจำกัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม และแบบสังเกต กับกลุ่มตัวอย่าง 10 คน จากทั้งหมด 45 ครัวเรือน ผลการศึกษาบ่งชี้ถึง 1) ผลในระยะสั้น ได้แก่ ความพึงพอใจด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ แรงผลักดัน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) ผลในระยะกลาง ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง เกิดการสร้างงานในท้องถิ่นเพื่อการพึ่งตนเอง และเกิดฐานเรียนรู้ และ 3) แนวทางการจัดการและขยายผลความยั่งยืน (ผลในระยะยาว) ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

References

Ampansirirat, A. 2017. Empowerment evaluation: principles and application. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 4(1): 280-291. [in Thai]

Anunauue, S., C. Toomhirun, J. Khlibtong and P. Sangkatawat. 2018. The extension model for agricultural learning for youth. Veridian E-Journal, Silpakorn University 11(3): 2531-2550. [in Thai]

Boontiang, K. and S. Yamaguchi. 2010. Ornamental Curcuma: The Origin from the Northeastern Thailand. pp. 7-12. In Research Report of the Cooperation Research of College of Agriculture. Tokyo: Tamagawa University.

Boontiang, K., S. Khumkratok, S. Chanaboon, T. Wongpakham, K. Chutichudet, B. Chutichudet and S. Keawsit. 2009. Patumma and krajeaw: status and research trends. Journal of Science and Technology Mahasarakham University 28(3): 366-377. [in Thai]

Channel 7 Army Television Station. 2019. Cultivation of Curcuma for selling online can earn more a million Thai baht. [Online]. Availabe https://news.ch7.com/detail/362881?fbclid=IwAR1759u9zH7OMp90EBgnoCh8OTmwemRtRPKnuckByRwymyhJDKO-1pQKc2c (October 20, 2019). [in Thai]

Channel 8 Television Station. 2019. Cultivation of Curcuma for 6 rai can earn more a million Thai baht per year. [Online]. Availabe https://www.facebook.com/watch/?v=2504804109614464 (October 12, 2019). [in Thai]

Chatpongpaipoon, N. and K. Prasong. 2018. Villagers in Loa subdistrict, Kosumpisai district, Mahasarakham province grown Curcuma for selling online services can earn more a million Thai baht per mount. [Online]. Available https://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TNSOC6109260010003 (September 26, 2018). [in Thai]

Chianchana, C. 2010. Evaluation compass. Suranaree Journal of Social Science 4(2): 67-75. [in Thai]

Kulavijit, B. 2017. Personal media and agriculture 4.0 promotion. Veridian E-Journal, Silpakorn University 10(3): 2440-2454. [in Thai]

Kuntongjan, S. 2016. Relationships between globalization and basic values of Thai society. Journal of Human and Social Science 7(1): 160-185. [in Thai]

Likert, R.A. 1932. Technique for the measurement of attitude. Archives Psychological 3(1): 42-48.

ONE 31 Television Station. 2019. From online sellers changed to Curcuma grower can earn more a million Thai baht per year. [Online]. Available https://www.one31.net/news/detail/15003 (October 5, 2019). [in Thai]

Pensute, C. 2017. Thailand 4.0 economics and political contexts. Political Science and Public Administration Journal 8(1): 67-99. [in Thai]

Sangwongdee, P. 2020. Global crisis in the outbreak of emerging infectious diseases: the role of the world health organization, a situation in Thailand and a new normal. Journal of Social Synergy 11(1): 88-108. [in Thai]

Secret, M., A. Jordan and J. Ford. 1999. Empowerment evaluation as a social work strategy. Health and Social Work 24(2): 120-127.

Seeniang, P., C. Limsorn, S. Ritananchai and C. Seeniang. 2016. Enhancing agricultural extension system in Thailand: a case study of the central region. Kasetsart Journal of Social Sciences 37: 200-211. [in Thai]

Taweethomjarean, T. 2010. A study of community lifestyle based on the concepts of the social structure theory and community theories. University of the Thai Chamber of Commerce Journal 30(1): 104-116. [in Thai]

Thongyu, D. 2016. Social reception and social reality: differences needed to be aware. Valaya Alongkorn Review (Human and Social Sciences) 6(1): 139-149. [in Thai]

TNN 16 Television Station. 2019. Farmers in Mahasarakham grown Curcuma can earn more a million Thai baht. [Online]. Available https://www.youtube.com/watch?v=EoW8zaEywvw&ab_channel=TNNONLINE (October 6, 2019). [in Thai]

Weeranakin, P. and B. Promphakping. 2018. The development of community wellbeing Indicators of rural community in the Northeast of Thailand: a case study of rural communities in Khon Kaen province. Journal of Yala Rajabhat University 13(3): 463-472. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2023