ชนิดและสัดส่วนของปูเศรษฐกิจที่ได้จากการทำประมงพื้นบ้านบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทอน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และท่าเทียบเรือบ้านป่าไหม้ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ผู้แต่ง

  • ภัทราวดี ศรีมีเทียน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส

คำสำคัญ:

ชนิด, สัดส่วน, ปูเศรษฐกิจ , ประมงพื้นบ้าน , นราธิวาส, ปัตตานี

บทคัดย่อ

การศึกษาชนิดและสัดส่วนของปูเศรษฐกิจที่ได้จากการทำประมง บริเวณท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และบริเวณท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านบ้าน ป่าไหม้ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 2 แหล่งท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านพบปูเศรษฐกิจในวงศ์ Portunidae ทั้งสิ้น 4 ชนิดได้แก่  ปูม้า (Portunus pelagicus) ปูลายหรือปูม้ากางเขน (Charybdis feriatus) ปูดาวหรือปูม้าสามจุด (Portunus sanguinolentus) และปูทะเล (Scylla spp.) ส่วนผลการศึกษาสัดส่วนของปูเศรษฐกิจพบว่า ที่บ้านทอน พบปูม้า (P. pelagicus) ปูลาย (C. feriatus) ปูดาว  (P. sanguinolentus) และปูทะเล (Scylla spp.)   ร้อยละ 62.39, 28.54, 8.76 และ 0.29 ตามลำดับ สำหรับที่บ้านป่าไหม้พบปูม้า (P. pelagicus) ปูลาย (C. feriatus) ปูดาว (P. sanguinolentus) และปูทะเล (Scylla spp.) ร้อยละ 58.82, 20.18, 19.94 และ 1.04 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังทำการศึกษากิจกรรมการทำประมงบริเวณท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และบริเวณท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านบ้านป่าไหม้ ตำบล ดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 2 พื้นที่พบเครื่องมือประมงที่สำคัญ ได้แก่ อวน และลอบ สำหรับชาวประมงจากทั้ง 2 แหล่งท่าเทียบเรือ มีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำที่ได้จากการประมงพื้นบ้านเฉลี่ย 1,311+128 บาทต่อวัน

 

References

Arkronrat, W., L. Chuchit and V. Oniam. 2011. Berried female development and hatching rate of fattening blue swimming crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) with three different feeds. Journal of FisheriesTechnology Research 5(1): 56-65. [in Thai]

Jaingam, W., P. Wisespongpand and T. Thamrongnawasawat. 2007. Species Diversity of Crabs from Bottom Gill Net Fisheries in Thailand. pp. 603-612. In Proceedings of 45th Kasetsart University Annual Conference Fisheries. Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]

Jindalikit, J., A. Choonhapran, P. Hussadee, C. Pinputtasin, K. Sereeruk, S. Wongtho and P. Keawmun. 2010. Rearing Gravid Female Blue Swimming Crab in Crab Bank at Cha-am District, Phetchaburi Province. 20 p. In Research Report. Samut Prakan: Upper Gulf Marine Fisheries Research and Development Center, Department of Fisheries. [in Thai]

Kangas, M.I. 2000. Synopsis of the Biology and Exploitation of the Blue Swimming Crab, (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758). 6 p. In Research Report. Western Australia: Fisheries Research Division.

Kunsook, C. and R. Wongsomsri. 2016. Biodiversity of Crab in Rocky Shore Ecosystem at Nomsao Island, Chanthaburi Province. pp 262-268. In Proceedings of the 10th Rambhai Barni Research in Thailand December 19-20. Chanthaburi: Rambhai Barni Rajabhat University. [in Thai]

Naiyanetr, P. 1977. Taxonomic Study of Marine Crabs Family Portunidae in the Gulf of Thailand. Master Thesis. Kasetsart University. 246 p. [in Thai]

Narathiwat Provincial Public Health Office. 2018. Occupational and Environmental Health Profile Narathiwat: Narathiwat Provincial Public Health Office. 36 p. [in Thai]

Ng, P.K.L. 1998. Crabs. pp. 1045-1155. In Carpenter, K.E. and V.H. Niem (eds.). The Living Marine Resources of The Western Central Pacific. Volume 2. Cephalopods, Crustaceans: Holothurians and Sharks. Rome: FAO Species Identification Guide for Fishery Purpose.

Nillrat, S., K. Ngamcharoen, T. Darbanandana and A. Sawusdee. 2019. Biology and fisheries of blue swimming crab in Thailand. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani 21(1): 117-127. [in Thai]

Pattaratumrong, M.S., N. Kaewfai and R. Promdam. 2018. Species diversity and distribution of crabs from set bag nets in the outer Songkhla lake. Khon Kaen Agriculture Journal 46(6): 1159-1166. [in Thai]

Prakunwirawut, S. and A. Jarernpornnipat. 2014. Distribution and abundance of Sesarmidae crabs in Family Sesarmidae in Klong Chaiya Mangrove Suratthani province. King Mongkut's Agricultural Journal 32(1): 40-49. [in Thai]

Poomikong, P., W. Havanont, S. Koolkalya and T. Thapanand. 2006. Species Composition of Collapsible Trap in Ranong Biosphere Reserved Area, Thailand. pp. 37-43. In Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference Fisheries. Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]

Rukklin, N., J. Kongkasurichay, P. Rodpai, M. Charoenkul, N. Sungpia, K. Hongpadharakiree and P. Maaeim. 2018. A Preliminary Study on Species Diversity and Distribution of Sesarmid Crabs (Family Sesarmidae) in Reforestation Area of Sirinart Rajini Mangrove Ecosystem Learning Center, Prachuab Khiri Khan Province. pp. 51-61. In Proceedings of the 5th National Conference on Biodiversity Management in Thailand July 10-14, at Diamond Plaza Hotel, Surat Thani Province. Surat Thani: National Science and Technology Development Agency. [in Thai]

Sukumaran, K.K. 1997. Length-weight relationship in two marine portunid crab, Portunus sanguionotus (Herbst) and Portunus pelagicus (Linnaeus) from the Karnataka coast. Indian Journal of Marine Sciences. 26: 39-42.

Sumontha, M. and W. Wungkhahart. 2006. Crab Gill Net Fishery in Ranong Province. 37 pp. In Research Report. Phuket: Andaman Sea Fishery Research and Development Center Department of Fisheries. [in Thai]

Tangkrock-olan, N. 2019. Biodiversity and Seasonal Variation of Shrimps, Mantis Shrimps and Crabs along the East Coast of Thailand for Conservation and Sustainable Uses of Community. 71 pp. In Research Report. Chon Buri: Burapha University. [in Thai]

Wisespongpand, P., V. Jaingarm and A. Poddamrong. 2008. Biodiversity of Crab in Mu Ko Angthong Marine National Park, Surat Thani Province. pp. 503-514. In Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries. Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]

Wisespongpand, P., N. Nimprasert, K. Inbumrung and W. Srichomngam. 2013. Diversity of Crabs in Coastal Habitats of Satun Province. pp. 430-438. In Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference: Veterinary Medicine, Fisheries. Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]

Wisespongpand, P., K. Wongissarakul, W. Jaingam and K. Khaodon. 2016. Species Richness and Abundance of Crabs from Bottom Gill Net in Cholburi Province. pp. 938-946. In Proceedings of 54th Kasetsart University Annual Conference: Plants, Animals, Veterinary Medicine, Fisheries, Agricultural Extension and Home Economics. Bangkok: The Thailand Research Fund. [in Thai]

Wisespongpand, P., W. Arkronrat and J. Salaenoi. 2019. Species diversity, distribution and community of crabs along the coast of Prachuab Kiri Khan province. Burapha Science Journal 24(2): 695-710. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

22-04-2023