ฉบับย้อนหลัง - หน้า 2

 • กันยายน - ธันวาคม 2561
  ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (2018)

  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้เดินทางมาถึงฉบับสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2561 หนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้พบเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจนยากจะคาดคะเนได้ จนส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ในเกือบจะทุกภูมิภาคของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การพยายามเรียนรู้ ปรับตัว ให้สอดคล้องเหมาะสมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยต่อไปได้
  บทความวิจัยในฉบับนี้ ยังคงความหลากหลายให้เลือกอ่านได้ตามที่สนใจ ทั้งที่เป็นลักษณะของงานวิจัยในรูปแบบการทดลอง อาทิเช่น ผลการเสริมบีเทนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่ ระดับ คลอเรสเตอรอลและกรดไขมันในไข่แดง การเปรียบเทียบระยะเวลาการสอด CDIR เพื่อเหนี่ยวนำการเป็นสัดของโคในจังหวัดพะเยา การประยุกต์ใช้หลอด LED ต่อการผลิตหัวเชื้อแพลงก์ตอนพืชภายในห้องปฏิบัติการ สมบัติดินบางประการและการเข้าสู่รากของเชื้อราอาร์บัสคูราไมคอร์ไรซาในแปลงปลูกกาแฟอาราบิก้า เป็นต้น
  นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือกระบวนการผลิตที่น่าสนใจ ได้แก่ การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาลำไย การยอมรับการผลิตข้าวโพดตามแนวทาง GAP ของเกษตรกร ประสิทธิภาพการผลิตข้าวระหว่างนาดำและนาหว่าน รวมถึงแนวทางพัฒนาความมั่นคงทางอาหารในชุมชนเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
  เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ใคร่ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงโปรดดลบันดาลให้นักวิจัยทุกท่าน ตลอดจนถึงครอบครัว บุคคลที่ท่านรักและเคารพ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคมและประเทศชาติของเราต่อไปครับ
  ลาทีปีเก่า สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 ครับ

                                                                    ด้วยรักและเคารพ
                                                รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
                                                                บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

 • พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
  ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2018)

  สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่รักและเคารพ วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรฉบับนี้ เป็นปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) เนื้อหาสาระยังคงเข้มข้น ครอบคลุมในหลากหลายมิติด้านการวิจัย ทั้งด้านพืช ได้แก่ ผลของการกระแทกต่อรอยช้ำบนผลพลับพันธุ์ซิชู และสมรรถนะการรวมตัวของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในงาลูกผสม ด้านสัตว์ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ฯ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตรวจหายีนบางตัวในเลือดสุนัขที่รวดเร็วขึ้นซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการตรวจพบเชื้อโรคในสุนัข
  ปัจจุบันแนวโน้มของการผลิตตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม และการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เข้ามามีบทบาทสูงขึ้นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในเล่มนี้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ได้แก่ งานวิจัยเรื่องความรู้ การปฏิบัติ และช่องทางการตลาดผักตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม และปัจจัยที่มีผลในการใช้ระบบสารสารเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยงานวิจัยทั้ง 2 เรื่อง ศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินและน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายของพันธุ์ข้าวที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ความคาดหวังและความพึงพอใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ในจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น
  หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับสาระความรู้จากงานวิจัยที่หลากหลายในฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านคงจะร่วมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรต่อไปครับ

  ด้วยรักและเคารพ

                                     รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
                                                  บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

 • มกราคม-เมษายน 2561
  ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2018)

  บทบรรณาธิการ

  ท่านผู้อ่านที่รักและเคารพ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว สรรพสิ่งล้วนหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เฉกเช่นวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ที่ท่านผู้อ่านถืออยู่ฉบับนี้ เป็นบทความวารสารวิจัยฯ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2561) บรรณาธิการจึงขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่เข้มแข็ง เพื่อจะได้มีพลังก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในชีวิตครับ เนื้อหาสาระในฉบับนี้ค่อนข้างเน้นไปทางงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ประมาณ 5 เรื่อง อาทิเช่น ผลของแมกนีเซียมต่อการดูดใช้แมงกานีสและการเจริญเติบโตของยางพารา ผลของถ่านแกลบในนาข้าวเคมี และอินทรีย์เคมีต่อการปลดปล่อยก๊าซ CH4 การเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 การคัดแยกและการระบุสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์เพื่อการผลิตสีย้อมห้อมแบบธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีเรื่องน่าสนใจที่เกี่ยวข้องทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม ในระดับท้องถิ่น เช่น การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมไทยสาวมือของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระความรู้ที่ได้จากวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน นักวิจัย และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าหากองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดและนำไปประยุกต์ใช้กับ พี่น้องเกษตรกรเพื่อความกินดีอยู่ดี และผลระยะยาวในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

                                                   รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
                                                                 บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

 • กันยายน - ธันวาคม 2560
  ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (2017)

 • พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
  ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (2017)

11-15 of 15