ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-เมษายน 2564

					ดู ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-เมษายน 2564

             สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน พ.ศ. 2564) ปรากฏออกสู่สายตาทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้สภาวะวิกฤติของสถานการณ์โควิด 19 ที่สร้างความหวั่นกลัวของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทางด้าน เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะระบบสาธารณสุขของประเทศ ขอทุกท่านปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคร้าย ในครั้งนี้ครับ อย่างไรก็ตามเนื้อหาสาระของงานวิจัยในเล่มนี้ยังคงเข้มข้นไม่แตกต่างไปจากเล่มอื่นๆ ที่ผ่านมา  คณะผู้จัดทำ มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการกำกับ ติดตาม การจัดทำวารสารทุกเรื่องในฉบับให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงของงานวิจัยและวิชาการทั้งในระดับประเทศ และ นานาชาติ เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการยอมรับในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

          งานวิจัยในฉบับนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง มีเนื้อหาสาระที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป สามารถเลือกอ่านได้ตามที่ทุกท่านสนใจ งานวิจัยแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 เรื่อง เน้นงานวิจัยทางด้านการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ผลของสารโพแทสเซียมคลอเรต ต่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตรากพืชฯ หรือ งานวิจัยเรื่อง การยับยั้งอนุมูลอิสระและเอ็นไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนสของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบ เป็นต้น กลุ่มที่ 2 เป็นงานวิจัยทางด้านการส่งเสริมการเกษตร เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมูลวัวและวัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่นฯ เป็นต้น

          องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากงานวิจัยในเล่มนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิจัยทุกท่านได้นำเอาไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนเป็นแนวทางต่อยอด คิดค้นหัวข้อวิจัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรยิ่งๆ ขึ้นไปครับ

 

ด้วยรักและเคารพ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
 บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 26-04-2021

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย