ความต้องการวิธีการส่งเสริมการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล

ผู้แต่ง

  • ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
  • พลากร สัตย์ซื่อ

คำสำคัญ:

การส่งเสริมการเกษตร, เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน, ปาล์มน้ำมัน

บทคัดย่อ

ทุนมนุษย์มีส่วนสำคัญในการจัดการการผลิต การตลาด และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำสวนปาล์มน้ำมัน การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการวิธีการส่งเสริมการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยในจังหวัดสตูล รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสนทนาตามธรรมชาติ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน รายย่อยจำนวน 387 ราย ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบผสานวิธี การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการส่งเสริมการทำสวนปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยต้องการในระดับมาก ได้แก่ การสอนโดยเกษตรกรต้นแบบ (วิธีการแบบกลุ่ม) การเยี่ยมเยียนสวนปาล์มน้ำมัน (วิธีการแบบรายบุคคล) การฝึกปฏิบัติ (วิธีการแบบกลุ่ม) การบรรยาย (วิธีการแบบกลุ่ม) และการแจกคู่มือ/เอกสาร (วิธีการแบบมวลชน) ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปใช้ประกอบการกำหนดวิธีการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมต่อไป

References

Aronson, E. and B.W. Golden. 1962. The effect of relevant and irrelevant aspects of communicator credibility on opinion change. Journal of Personality 30(2): 135-146.

Awakul, W. 1992. Principles of Agricultural Extension. Bangkok: Thai Watana Panich. 310 p. [in Thai]

Boonyatharokul, W. 2002. Handbook of Expert and Training Manager. Bangkok: Dan Suttha Printing. 273 p. [in Thai]

Chitanan, B. 1997. Agricultural Extension. 2nded. Bangkok: Kasetsart University. 255 p. [in Thai]

Eksomtramage, T. 2011. Oil Palm Breeding. Bangkok: O.S. Printing House. 463 p. [in Thai]

Janyam, K. 2013. Industrial and Organization Psychology. Bangkok: O.S. Printing House. 254 p. [in Thai]

Jonjoubsong, L. and N. Thammabunwarit. 2013. Indigenous knowledge transfer: a case study of indigenous vegetable knowledge transfer of eastern region. HCU Journal 17(33): 117-128. [in Thai]

Juthawijit, K. 1997. Communication in Rural Development. Nakhon Prahom: Phetkasem Printing. 197 p. [in Thai]

Keawlerttakul, R., P. Kruekum, P. Sakkatat and N. Boonphod. 2019. Practice of agricultural extension worker in the new dimension agricultural extension system (MRCF SYSTEM) in Chiang Mai. Journal of Agricultural Research and Extension 36(3): 114-125. [in Thai]

Khotsombat, N. 2008. Factors Relating to Soil Management by Oil Palm in Kanchanadit District, Surat Thani Province. Master Thesis. Sukhothai Thammathirat Open University. 119 p. [in Thai]

Kispredarborisuthi, B. 2006. Developing Techniques of Data Collection Instruments for Research. 6thed. Bangkok: Chamchuree Products. 302 p. [in Thai]

Kourchouy, C. and B. Keowan. 2013. Occupational extension needs of farmers in Bang Khun Thong sub–district, Tak Bai district, Narathiwat province. Princess of Naradhiwas University Journal 5(2): 67-75. [in Thai]

Krejcie, R.V. and D.W. Morgan. 1970. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement 30(3): 607-610.

Lerkrai, D. 1984. Agricultural Extension: Principles and Methods. Bangkok: Kasetsart University. 153 p. [in Thai]

Manopak, K. and A. Nissapa. 2018. Appropriate agricultural extension approaches for rubber, fruit and standing tree, and vegetable and agronomic crops farmers during the unrest situation in Sungaipadi sub–district, Sungaipadi district, Narathiwat province. Songklanakarin Journal of Plant Science 5(1): 76-83. [in Thai]

Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2016. The Agricultural Development Plan under the Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017–2021). Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. 66 p. [in Thai]

Nakbunbh, A. 2006. Agricultural Knowledge Transfer of District Agricultural Extensionists in the Central Region. Master Thesis. Kasetsart University. 94 p. [in Thai]

Nearnhad, C., S. Nimwatanakul and P. Thasirasawad. 2018. Knowledge management for self development and work creation: a case study of support staff at Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi. Journal of Phrapokklao Nursing College 29(2): 217-230. [in Thai]

Nilvises, P. and P. Prombut. 1999. Agricultural Education and Agricultural Occupation Extension Unit 9–15. 8thed. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University Printing. 284 p. [in Thai]

Prasith–rathsin, S. 2007. Social Science Research Methodology. 14thed. Bangkok: Samlada. 640 p. [in Thai]

Punpinit, S. 2000. The strategies of agricultural extension on self-sufficient economic philosophy for small farmers in Western region of Thailand. 129 p. In Research report. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. [in Thai]

Punpinit, S. 2001. Agricultural Extension. Bangkok: Aksorn Phitthaya Printing House. 379 p. [in Thai]

Ratanachai, A. 2000. The use of extension methods by district agricultural extension officers in Southern Thailand. 84 p. In Research report. Songkhla: Department of Agricultural Development, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University. [in Thai]

Sachukorn, S. 2004. Coaching Techniques. Bangkok: Saitarn. 120 p. [in Thai]

Sap–in, R. and Y. Khaoroptham. 2017. The elderly and media in Thailand. Dhurakij Pundit Communication Arts Journal 11(2): 367-387. [in Thai]

Satun Provincial Agricultural Extension Office. 2019. Oil Palm: Harvesting Area and Productivity for the Period from 2009 to 2018. Satun: Satun Provincial Agricultural Extension Office. (Unpublished document). [in Thai]

Spector, P.E. 2000. Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice. 2nded. New York: John Wiley & Sons. 376 p.

Srimanta, D. 2018. The persuit of knowledge, attitudes and communication behaviors through social networking sites of the elderly in the Bang Kaeo, Bang Phli, Samut Prakan. Dhurakij Pundit Communication Arts Journal 12(2): 117-219. [in Thai]

Thepkun, P., A. Ratanachai and P. Prapatikul. 2014. Agricultural extension approaches under the unrest situation in Narathiwat Province. Khon Kaen Agriculture Journal 42(Suppl.1): 571-577. [in Thai]

Thuekaew, P., R. Sirisunyaluk and A. Opatpatanakit. 2019. Comparison between job performance and job description of agricultural extension agents in the Upper North of Thailand. Journal of Agriculture 35(1): 147-157. [in Thai]

Zeus, P. and S. Skiffington. 2002. The Coaching at Work Toolkit: A Complete Guide to Techniques and Practices. New York: McGraw-Hill. 336 p.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-04-2021