ความต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • นภารัศม์ เวชสิทธินิรภัย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • พุฒิสรรค์ เครือคำ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • ปภพ จี้รัตน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

ความต้องการของเกษตรกร, มาตรฐานฟาร์มที่ดี, กิจการโคนม, การส่งเสริมการเกษตร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี และ 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 129 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีของเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมีทั้งหมด 5 ตัวแปร โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรที่มีผลทางบวก 2 ตัวแปร ได้แก่ จำนวนพื้นที่สำหรับกิจการโคนม และรายได้จากกิจการโคนม ขณะที่ตัวแปรที่มีผลในทางลบมีจำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ จำนวนโคนม การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดี และประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม การศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีพบว่า 1) น้ำนมดิบที่ได้มีคุณภาพต่ำ เนื่องจากการต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคเต้านมอักเสบที่เกิดจากการรีดนมไม่หมด และการระบาดของโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยในช่วงฤดูฝนส่งผลต่อคุณภาพน้ำนม 2) การประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานและขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญการเลี้ยงโคนมตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม และ 3) การขาดแคลนอาหารโคนมทั้งในส่วนปริมาณและคุณภาพ โดยเกษตรกรมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 1) ควรมีการสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบและให้ความรู้ในการดูแลรักษาโคนมเพื่อเพิ่มคุณภาพของน้ำนมให้สูงขึ้น 2) การสนับสนุนองค์ความรู้ในการดูแลอุปกรณ์รีดนมและการจัดตั้งกองทุนเพื่อการซื้ออุปกรณ์ รีดนมที่มีความทันสมัย และ 3) ส่งเสริมการลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ที่ทำมาจากวัตถุดิบในพื้นที่

References

Chaisombut, P., R. Hanmontree, N. Rapankum, L. Lertjunthuk and C. Srilapat. 2019. Factors affecting success in dairy farming business of farmers in Sakon Nakhon province. Khon Kaen Agriculture Journal 47(Suppl.1): 863-870. [in Thai]

Chiangmai Province Livestock Office. 2018. Household animal husbandry registration system, Department of Livestock Development. [Online]. Available http://pvlo-cmi.dld.go.th/HTML/ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์.html?fbclid=IwAR37CVR--CCxzSlSULma2AWZ-ZQnroFy4c-X-7Yo_o8kveicLD6w3-4EPzg (23 November 2019). [in Thai]

Dairy Farming Promotion Organization of Thailand. 2017. The 55th Anniversary of Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (DPO). Bangkok: Aksorn Sampan Press (1987) Company Limited. 158 p. [in Thai]

Haitook, T., P. Husro and V. Kalabutr. 2013. Sustainability of the community-base dairy cattle production: a case study of Ban Huay Toei, Tambon Ta Pra, Amphoe Muang, Khon Kaen province. Khon Kaen Agriculture Journal 41(Suppl.1): 69-74. [in Thai]

Information and Communication Technology Center, Department of Livestock Development. 2019. Information of dairy farmers and dairy cows by province, fiscal year 2018. [Online]. Available http://ict.dld.go.th/webnew/images/stories/stat_web/yearly/2562/country/3---milk.pdf (23 November 2019). [in Thai]

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standard. 2009. Thai agricultural standard: good agricultural practices for dairy cattle farm. [Online]. Available https://www.acfs.go.th/standard/download/GAP_dairy_cattle_farm.pdf. (13 November 2019). [in Thai]

Phengsawat, W. 2010. Applied Statistics for Social Science Research. Bangkok: Suveeriyasarn. 428 p. [in Thai].

Saipatthana, U. and C. Piyapimonsit. 2004. Collinearity. Parichart Journal 17(1): 55-62. [in Thai]

Sanpote, J. 2012. The development direction of dairy breed TROPICAL HOLSTEIN. Khon Kaen Agriculture Journal 42(Suppl.2): 104-109. [in Thai]

Simmonds, P. 2003. Linear regression analysis primary agreement’s test. Journal of Research and Curriculum Development 7(2): 20-37. [in Thai]

Vanichbuncha, K. 2018. Statistics for Research. 12th. Bangkok: Samlada Part., Ltd. 317 p. [in Thai]

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd. New york: Harper and Row Publication. 1130 p.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-04-2021