การยับยั้งอนุมูลอิสระและเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนสของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบ

ผู้แต่ง

  • ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • อุเทน จำใจ สาขาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  • ญานี พงษ์ไพบูลย์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
  • นริศรา ไล้เลิศ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

คำสำคัญ:

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนส, ผลิตภัณฑ์บรรเทาปวด

บทคัดย่อ

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (Virgin Coconut Oil, VCO) ถูกสกัดจากเนื้อมะพร้าวสดที่แก่เต็มที่ (Cocos nucifera Linn.) ด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่ผ่านความร้อนและสารเคมี น้ำมันมีลักษณะใส ไม่มีสี และมีกลิ่นของเนื้อมะพร้าวสด ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ขจัดอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนสของ VCO จากนั้นนำไปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดที่มี VCO เป็นส่วนผสม และศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ผลจากการศึกษาพบว่า VCO มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมีค่ามิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อตัวอย่าง 1 กรัม (GAE) เท่ากับ 14.79±0.19 มก. มีฤทธิ์ขจัดอนุมูลอิสระทั้งดีพีพีเอช (DPPH) และอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์ โดยมีค่า GAE เท่ากับ 0.56±0.01 มก. และ 36.32±0.75 มก. ตามลำดับ ส่วนฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนส (MMP) ที่ช่วยลดการอักเสบและป้องกันการเสื่อมของข้อ     พบว่า VCO มีฤทธิ์การยับยั้ง MMP-9 สูงที่สุด เท่ากับ 84.53±1.00% จากฤทธิ์ชีวภาพดังกล่าวจึงนำ VCO ไปพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์บรรเทาปวดรูปแบบขี้ผึ้ง และทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์โดยเก็บที่อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิ 4 และ 45⸰ซ. เป็นระยะเวลา 45 วัน รวมถึงการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์แบบเร่งที่อุณหภูมิ 4 และ 45⸰ซ. สลับกันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จำนวน 5 รอบ พบว่าผลิตภัณฑ์มีความคงตัวดีทางกายภาพในทุกสภาวะ และเมื่อนำไปทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัครจำนวน 20 คน พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โดยรวมดีมาก และไม่มีอาการระคายเคืองตลอดช่วงเวลาทดสอบ

 

References

Ahmad, Z., R. Hasham, N.F. Aman Nor and M.R. Sarmidi. 2015. Physico-chemical and antioxidant analysis of virgin coconut oil using west African tall variety. J. Adv. Res. Mater. Sci. 13(1): 1-10.

Annuar, N.A.B.S. 2012. Lipid and Phytochemicals Profiles of Non-heat Treated Virgin Coconut Oil. Master Thesis. University Technology Malaysia. 33 p.

Biswas, S., R. Das and E.R. Banerjee. 2017. Role of free radicals in human inflammatory diseases. AIMS Biophys. 4(4): 596-614.

Calabriso, N., M. Massaro, E. Scoditti, M. Pellegrino, I. Ingrosso, G. Giovinazzo, and M.A. Carluccio. 2016. Red grape skin polyphenols blunt matrix metallo proteinase-2 and -9 activity and expression in cell models of vascular inflammation: protective role in degenerative and inflammatory diseases. Molecules 21(9): 1147-1164.

Chantree, K. 2015. Formulation of whitening cosmetics from lakoocha extract. SDU. Res. J. 8(1): 1-24.

Dayrit, F.M. 2014. Lauric acid is a medium-chain fatty acid, coconut oil is a medium-chain triglyceride. Philippine J. Sci. 143(2): 157-166.

Dulce L.A., N. Leyva-López, P.E. Gutierrez-Grijalva and J. Basilio. 2016. Phenolic compounds: natural alternative in inflammation treatment. A review. J. Cogent Food Agric. 2(1) 1-14.

Fingleton, B. 2017. Matrix metalloproteinases as regulators of inflammatory processes. Biochim. Biophys. Acta Mol. Cell. Res. 1864(11): 2036-2042.

Hammerschmidt, P.A. and D.E. Pratt. 1978. Phenolic antioxidants of dried soybeans. J. Food Sci. 43(2): 556-559.

Hou, W.C., Y.C. Chen, H.J. Chen, Y.H. Lin, L.L. Yang and M.H. Lee. 2001. Antioxidant activities of trypsin inhibitor, a 33 KDa root storage protein of sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam cv. Tainong 57). J. Agri. Food Chem. 49(6): 2978-2981.

Hu, J., P.E. Van den Steen, Q.X. Sang and G. Opdenakker. 2007. Matrix metalloproteinase inhibitors as therapy for inflammatory and vascular diseases. Nat. Rev. Drug Discov. 6(6): 480-498.

Huang, S.T., R.C. Yang, H.T. Wu, C.N. Wang and J.H. Pang. 2011. Zing-chelation contributes to the anti-angiogenic effect of ellagic acid on inhibiting MMP-2 activity, cell migration and tube formation. PLoS One 6(5): e18986.

Huang, W.J., X. Zhang and W.W. Chen. 2016. Role of oxidative stress in Alzheimer’s disease. Biomed. Rep. 4(5): 519-522.

Intaphuak, S., P. Khonsung and A. Panthong. 2010. Anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic activities of virgin coconut oil. Pharm. Biol. 48(2): 151-157.

Itoh, Y. 2017. Metalloproteinases in rheumatoid arthritis: potential therapeutic targets to improve current therapies. Prog. Mol. Biol. Transl. Sci. 148: 327-338.

Kaushik, M., P. Reddy, R. Sharma, P. Udameshi, N. Mehra and A. Marwaha. 2016. The effect of coconut oil pulling on Streptococcus mutans count in saliva in comparison with chlorhexidine mouthwash. J. Contemp. Dent. Pract. 17(1): 38-41.

Lepetsos, P. and A.G. Papavassiliou. 2016. ROS/oxidative stress signaling in osteoarthritis. Biochim. Biophys. Acta. 1862(4): 576-591.

Li, H., D. Wang, Y. Yuan and J. Min. 2017. New insights on the MMP-13 regulatory network in the pathogenesis of early osteoarthritis. Arthritis Res. Ther. 19(248) 1-12.

Liou, G.Y. and P. Storz. 2010. Reactive oxygen species in cancer. Free Radical Res. 44(5): 479-496.

Marina, A.M., Y.B. Che Man and I. Amin. 2009. Virgin coconut oil: emerging functional food oil. Trends Food Sci. Tech. 20(10): 481-487.

Merchant, N., G.P. Nagaraju, B. Rajitha, S. Lammata, K. Jella, Z. Buchwald, S. Lakka and A. Ali. 2017. Matrix metalloproteinases: their functional role in lung cancer. Carcinogenesis 38(8): 766-780.

Naim, A., Q. Pan and M.S. Baig. 2017. Matrix metalloproteinases (MMPs) in liver diseases. J. Clin Exp. Hepatol. 7(4): 367-372.

Nishikimi, M., N. Appaji and K. Yagi. 1972. The occurrence of superoxide anion in the reaction of reduced phenazine methosulfate and molecular oxygen. Biochem. Biophys. Res. Commun. 46(2): 849-854.

Nissinen, L. and V.M. Kähäri. 2014. Matrix metalloproteinases in inflammation. Biochim. Biophys. Acta. 1840(8): 2571-2580.

Panth, N., K.R. Paudel and K. Parajuli. 2016. Reactive oxygen species: a key hallmark of cardiovascular disease. Adv. Med. 2016(9152732): 1-12.

Panyathep, A., T. Chewonarin, K. Taneyhill and U. Vinitketkumnuen. 2013. Antioxidant and anti-matrix metalloproteinases activities of dried longan (Euphoria longana) seed extract. Sci. Asia. 39: 12-18.

Pittayapruek, P., J. Meephansan, O. Prapapan, M. Komine and M. Ohtsuki. 2016. Role of matrix metalloproteinases in photoaging and photocarcinogenesis. Int. J. Mol. Sci. 17(6): 868.

Radisky, E.S. and D.C. Radisky. 2015. Matrix metalloproteinases as breast cancer drivers and therapeutic targets. Front. Biosci. 20(7): 1144-1163.

Tjin, L.D., A.S. Setiawan and E. Rachmawati. 2016. Exposure time of virgin coconut oil against oral Candida albicans. Padjadjaran J. Dent. 28(2): 89-94.

Winer, A., S. Adams and P. Mignatti. 2018. Matrix metalloproteinase inhibitors in cancer therapy: turning past failures into future successes. Mol. Cancer Ther. 17(6): 1147-1155.

Wong, Y.C. and H. Hartina. 2014. Virgin coconut oil production by centrifugation method. Orient. J. Chem. 30(1): 237-245.

Wu, Y., E.L. Goh, D. Wang and S. Ma. 2018. Novel treatments for osteoarthritis: an update. Open Access Rheumatol. 10: 135-140.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

24-04-2021