ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (2020): พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

					ดู ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (2020): พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม–สิงหาคม 2563ออกมาพบท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านด้วยภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังโรคไวรัส โควิด-19 หลายฝ่ายออกมาเตือนถึงมาตรการป้องกันโรคด้วยคำที่พวกเราคุ้นเคยกันว่า “การ์ดอย่าตก” ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรุนแรง ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงอย่างไร ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากเราพิจารณาถึงทางรอดภายใต้สภาวะวิกฤติของโลกปัจจุบัน การเกษตรคือคำตอบสุดท้ายของความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ

                   วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือสื่อทางวิชาการที่ส่งมอบความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคมในหลากหลายมิติเพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้เพื่อความอยู่รอดในสภาวะวิกฤติดังกล่าว

                   เนื้อหาสาระทางวิชาการในเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเพื่อต่อยอดในการพัฒนา หรือนำไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหา จึงขอเชิญผู้สนใจเลือกอ่านได้ตามอัธยาศัย

                   แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

      รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

                     บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 28-08-2020

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย