การตัดสินใจขอใบรับรองอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • ศุภชัย สุทธิเจริญ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • อาชา ศรีวิชา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ:

ผักอินทรีย์, การตัดสินใจ, ใบรับรองเกษตรอินทรีย์

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขอใบรับรองอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดมหาสารคาม ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ จำนวนเกษตรกรที่          ขึ้นทะเบียน จำนวน 320 ราย ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 80 ราย และกลุ่มที่ไม่ทำเกษตรอินทรีย์  240 ราย โดยมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากการสัมภาษณ์เกษตรกรจำนวน 80 ราย ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่ได้รับใบรับรองจำนวน 43 ราย และเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่ไม่ได้รับใบรับรองจำนวน 37 ราย ประมาณค่าความสัมพันธ์ของ     ตัวแปรอิสระ 5 ด้าน (ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านกายภาพของฟาร์ม ปัจจัยด้านสังคมและการสื่อสาร และปัจจัยด้านทัศนคติของเกษตรกร) กับการตัดสินใจขอใบรับรองของเกษตรกรโดยใช้แบบจำลองถดถอยโลจิสติกส์ ผลการประมาณค่าสมการพบว่า ค่า Prob gif.latex?x^{2}  = 0.000 และค่า Pseudo R2 = 0.7487 หมายถึง ตัวแปรอิสระในแบบจำลองสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ การตัดสินใจขอใบรับรองอินทรีย์ของเกษตรกรได้ร้อยละ 74.87 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอใบรับรองอินทรีย์  ของเกษตรกรตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับการศึกษา ทัศนคติด้านการส่งเสริม และปัญหาการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช ดังนั้น การดำเนินนโยบายส่งเสริมจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกสำคัญ      ในการเพิ่มอัตราการของใบรับรองของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ โดยการส่งเสริมดังกล่าวควรเน้นการทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องจากแนวโน้มการตัดสินใจขอใบรับรองน้อยกว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาสูง นอกจากนั้นการให้ความรู้หรือการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชตามแนวทางการผลิตแบบอินทรีย์ เป็นสิ่งจำเป็น      ในการส่งเสริมการยอมรับระบบการผลิตแบบอินทรีย์ที่ยั่งยืน

References

Chiampanyarat, W. 2017. Factors affecting the sustainability of Thai organic farmers lessons from small farmers. Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University 20: 199-215. [in Thai]

Daeng-prog, C., P. Phetchana, S. Inthamun, T. phatthorn, P. Rattanaphan, A. Rodlong, A. Chumpatanarot, P. Chiewchal, N. Sathumay, S. warit, L. Saen Wiang and J. Konyoo. 2013. Organic Agriculture Knowledge Guide. Nakhon Pathom: Department of the Army, Ministry of Defense. 81 p. [in Thai]

Ekkun T. 2009. Research Methodology in Behavioral Sciences and Social Sciences 6th edition. Ubon Ratchathani: Wittaya Offset Printing. 259 p. [in Thai]

Forster, D., C. Andres, R. Verma, C. Zundel, M.M. Messmer and P. Mader. 2013. Yield and economic performance of organic and conventional cotton-based farming systems – results from a field trial in India. [Online]. Available https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24324659 (8 September 2018).

Gomiero, T., D. Pimentel and M.G. Paoletti. 2011. Environmental impact of different agricultural management practices: conventional vs. organic agriculture. Critical Reviews in Plant Sciences 30(1-2): 95124. DOI: 10.1080/07352689.2011.554355.

Khamphannoi, J. 2011. Factors Affecting Decision Making and Production of Organic Rice Production. Master Thesis. Thammasat University. 44 p. [in Thai]

Lohr, L. and L. Salomonsson. 2000. Conversion subsidies for organic production: results from Sweden and lessons for the United States. Agricultural Econnomics 22: 133-146.

MGR Online. 2008. Mahasarakham farmer group, selling organic vegetables. [Online]. Available https://mgronline.com/local/detail/9510000023000 (14 October 2018).

Rattanawaraha, C. 2007. Organic Agriculture. Office of Biotechnology Research, Department of Agriculture. Bangkok: 229 p.

Siriviriyasombun, N., T. Meunghara and L. Thipawan. 2013. Factors affecting the growing of pesticide-safe vegetables of farmers in Bang Yai district, Nonthaburi province. King Mongkut's Agricultural Journal 30(2): 59-67. [in Thai]

Songsrirote, N. and J. Singhapreecha. 2007. Technical efficiency and its determinant on conventional and certificated organic jasmine rice farm in Yasothon province. Tammasart Economics Journal 25(2): 96-133.

Srisompun, O., S. Simla and S. Boontang. 2019. Production efficiency and household income of conventional and organic jasmine rice farmers with differential farm size. Khon Kaen Agr. J. 47 (Suppl.1): 857-862. [in Thai]

Teerasaksopon, K. 2007. Development and Factors that Affect the Decision to Choose Non-chemical Agriculture. Master Thesis. Thammasat University. 223 p. [in Thai]

Veldstra, M., A. Corinne and M. Maria. 2014. To certify or not to certify? Separating the organic roduction and certification decisions. Food Policy 49: 429-426.

Xiong, Y., X. i and P. He. 2016. Farmers’ adoption of pollution-free vegetable farming in China: economic, informational, or moral motivation. [Online] Available http://dx.doi.org/10.1080/233119332.1240022 (20 September 2018).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-08-2020