การผลิตข้าวในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เชียงใหม่
  • สมนึก แก้วเกาะสะบ้า ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เชียงใหม่
  • นิพนธ์ บุญมี ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เชียงใหม่

คำสำคัญ:

Rice cultivation, highland, Doi Mon Lan Highland Agricultural Development Station

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการ  ผลิตข้าวบนพื้นที่สูงและแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครอบครัว หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านอาหารในครัวเรือน จำนวน 100 คน ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าการบริโภคข้าวภายในครัวเรือนมีความเพียงพอร้อยละ 13.28 และไม่เพียงพอ ร้อยละ 86.72 เนื่องจากปัญหาสภาวะแห้งแล้ง ไม่มีพื้นที่ปลูกข้าวและผิดกฎหมายป่าไม้ โรคและแมลงศัตรูข้าวระบาด โดยชาวบ้านต้องการองค์ความรู้เรื่องโรคและแมลง การปรับปรุงบำรุงดิน และการสนับสนุนด้านแหล่งน้ำ

References

Best, J.W. 1977. Research in Education. 3rd. New Jersey: Englewood Cliffs. 384 p.

CGIAR Science Council. 2006. IRRI’s Upland Rice Research Follow-up to the 5th IRRI EPMR. Rome: Science Council Secretariate. 227 p.

CGIAR Science Council. 2006. IRRI’s Upland Rice Research Follow-up Review to the 6th IRRI EPMR. Rome: Science Council Secretariate. 36 p.

Damrongkiat, C. 2012. Upland Rice of Food Security in the Highlands. pp. 1-28. In Proceedings of the 2nd National Rice Research Conference. Bangkok: National Science and Technology Development Agency. [in Thai]

Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. 2019. Office of the Royal Development Projects. [Online]. Available http://www.dnp.go.th/rsd/projectarea/north/monlan (1 August 2562). [in Thai]

Division of Rice Research and Development, Rice Department. 2012. Sustainable Technology on Upland Rice Cultivation. Bangkok: Agricultural Cooperative Federation of Thailand Limited. 28 p. [in Thai]

Maliphan, P. 2009. Food Security of the Lua People in Ban Pa Kam Bo Kluea District, Nan Province. Master Thesis. King Mongkut's University of Technology Thonburi. 241 p. [in Thai]

Pradit, N., P. Tongsomboon, T. Suwannuan, S. Meepanya, S. Chanbut, K. Phibun, S. Jaikawin, K. Ketsuwan, P. Yajai, A. Takham, P. Chotinisakorn, A. Yodjai, K. Bunsanga, K. Khamwong, S. Chaiboontha, K. Srinin and A. Bunpramuk. 2017. Highland Rice Line of Ethnic Groups for Food Security. pp. 62-65.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-08-2020