การพยากรณ์ราคาถั่วเขียว

ผู้แต่ง

  • วรางคณา เรียนสุทธิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง

คำสำคัญ:

ถั่วเขียว, ตัวแบบพยากรณ์, บ็อกซ์-เจนกินส์, การปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ การสร้างตัวแบบพยากรณ์ราคาถั่วเขียวโดยวิธีการทางสถิติทั้งหมด 7 วิธี ได้แก่ วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบด้วย        เส้นโค้งเลขชี้กำลังของโฮลต์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของบราวน์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังที่มีแนวโน้มแบบแดม วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังที่มีฤดูกาลอย่างง่าย วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบบวก และวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบคูณ อนุกรมเวลาราคาถั่วเขียวเฉลี่ยต่อเดือนได้มาจากเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 168 ค่า แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 156 ค่า สำหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ ชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 12 ค่า สำหรับการเปรียบเทียบความถูกต้องของตัวแบบพยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์ร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยและเกณฑ์รากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด  ผลการศึกษาพบว่า วิธีที่มีความถูกต้องมากที่สุด คือ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของวินเทอร์แบบคูณ

References

Box, G.E.P., G.M. Jenkins and G.C. Reinsel. 1994. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 3rd Ed. New Jersey: Prentice Hall. 438 p.

IBM Corporation. 2013. Brown’s Exponential Smoothing (TSMODEL Algorithms). [Online]. Available https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.algorithms/alg_tsmodel_models_exsmooth_browns.htm (25 March 2019).

Kerdsomboon, M. 1999. Forecasting of Agricultural Products and Prices. Master Thesis. Chulalongkorn University. 566 p. [in Thai]

Ket-iam, S. 2005. Forecasting Technique. 2nd Ed. Songkhla: Thaksin University. 328 p. [in Thai]

Kumbor, S. 2013. Mungbean Growth and Yield Models Using Artificial Neural Network. Master Thesis. Suranaree University of Technology. 69 p. [in Thai]

Luangtong, N. and N. Kantanantha. 2016. Selection of the appropriate agricultural yield forecasting models. Thai Science and Technology Journal 24(3): 370-381. [in Thai]

Manmin, M. 2006. Time Series and Forecasting. Bangkok: Foreprinting. 448 p. [in Thai]

Montgomery, D.C., E.A Peck and G.G. Vining. 2006. Introduction to Linear Regression Analysis 4th Ed. New York: Wiley. 535 p.

Office of Agricultural Economics. 2019. Green Bean Prices. [Online]. Available http://www.oae.go.th/view/1/ดัชนีราคาและผลผลิต/TH-TH (19 February 2019).

Riansut, W. 2018. Comparison of tangerine prices forecast model by exponential smoothing methods. Thai Journal of Science and Technology. 7(Suppl.5): 460-470. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-08-2020