ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม - เมษายน 2562

research extension

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม–เมษายน 2562 เล่มนี้มาพบทุกท่านพร้อมกับความร้อนแล้งและปัญหาหมอกควันที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (ระบบทางเดินหายใจ) เศรษฐกิจ (จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง) และสังคม (ภาครัฐและเอกชนตระหนักรู้ถึงปัญหาและร่วมมือกันหาทางป้องกันและแก้ไข) อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หากจะมองว่าปัญหาดังกล่าวคือวิกฤติ แต่ก็คือโอกาสในการมองหาช่องทางแก้ปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ขึ้นในอนาคตของทุกคน
ในฐานะนักวิจัยที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและชี้นำสังคม พวกเราควรช่วยกันหาวิธีการป้องกันแก้ไข ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึก ผ่านกระบวนการวิจัยและเผยแพร่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทางวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรยินดีรับบทความจากทุกท่านเพื่อตีพิมพ์ในฉบับต่อๆ ไปครับ
วารสารวิจัยฯ ฉบับนี้ อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา สาระ ให้นักวิจัยได้เลือกอ่านมากถึง 12 บทความ จำแนกเป็น 7 เรื่อง เป็นงานที่เกี่ยวข้องด้านสังคม เศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การยอมรับการปลูกพืชภายใต้ GAP การวางแผนการผลิตกล้วยหอมทอง ความคาดหวังของเกษตรกรต่อโครงการปลูกปาล์มน้ำมัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานของสหกรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการทำการเกษตรในระดับครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น อีกจำนวน 5 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของขนาดไข่ต่อคุณภาพไข่ ระบบการผลิตไก่เบตงเชิงพาณิชย์ การอนุบาลลูกกบนาด้วยอาหารสำเร็จรูป รูปแบบที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลดด้วยอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น
เชิญทุกท่านเลือกอ่านงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามอัธยาศัย แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้าครับ

                                       รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
                                                         บรรณาธิการวารสาร

เผยแพร่แล้ว: 26-04-2019

บทความวิจัย