รูปแบบที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลดด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง

ผู้แต่ง

  • ธีระชัย พงศ์จรรยากุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) อุบลราชธานี
  • ปราณีต งามเสน่ห์ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
  • กาญจนา พยุหะ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี

คำสำคัญ:

ปลาหลด, อาหารสำเร็จรูป, ไรแดง

บทคัดย่อ

การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการปรับอาหารเพื่ออนุบาลลูกปลาหลดด้วยอาหารสำเร็จรูปทดแทนไรแดง ดำเนินการทดลองในตู้กระจกขนาด 45x90x45 ซม. ใช้ลูกปลาหลดอายุหลังฟัก 30 วัน จำนวนตู้ละ 100 ตัว ลูกปลาหลดทดลองมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 34.46±4.33 มม. น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 130.31±0.05 มก. ความกว้างปากเฉลี่ย 1,236.04±40.61 ไมครอน โดยแบ่งเป็น 6 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ คือ กลุ่มควบคุม (Control) อนุบาลโดยใช้ไรแดงตลอดการทดลอง กลุ่มที่ให้อาหารสำเร็จรูปโปรตีน 44.95 เปอร์เซ็นต์ ตลอดการทดลอง (T1) และอีก 4 กลุ่ม (T2-T5) ให้อาหารสำเร็จรูปและไรแดงร่วมกัน โดยค่อยๆ ลดปริมาณไรแดงและเพิ่มปริมาณอาหารสำเร็จรูปเป็นสัดส่วนที่ชดเชยกัน ตามจำนวนวันที่กำหนด คือ 20, 25, 30 และ 35 วัน (T2, T3, T4 และT5) ตามลำดับ จนครบ 42 วัน ผลการทดลองพบว่า ลูกปลาหลดที่ให้อาหารสำเร็จรูปมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย ต่ำกว่าทุกชุดการทดลอง (p<0.05) ลูกปลาที่ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนอาหาร 30 และ 35 วัน มีอัตรารอดตายไม่แตกต่างกับลูกปลาชุดควบคุม (p>0.05) ลูกปลาที่มีการปรับเปลี่ยนอาหารที่ระยะเวลา 20, 25, 30 และ 35 วัน มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าลูกปลาชุดควบคุมและชุดที่ให้อาหารสำเร็จรูปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และขนาดของอนุภาคอาหารที่เหมาะสมกับลูกปลาหลดในช่วงอายุ 30-72 วัน คือ 300-800 ไมครอน สรุปได้ว่าการปรับเปลี่ยนอาหารลูกปลาหลดที่อายุหลังฟัก 30 วัน ใช้เวลาในการปรับสัดส่วนไรแดงและอาหารสำเร็จรูป 30 วัน เป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลดด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง

References

Alves, Jr. T.T., R.C. Vinicius and A.B. Joseph. 2006. Early weaning of fat snook (Centropomus parallelus Poey 1864) larvae. Aquaculture 253(1): 334-342.

Baskerville-Bridges, B. and L.J. Kling. 2000. Early weaning of Atlantic cod (Gadus morhua) larvae onto a microparticulate diet. Aquaculture 189(1-2): 109-117.

Bianzhi, L., X. Zhu, L. Wu, Y. Yunxia, H. Dong, J. Junyan and X. Shouqi. 2012. Effects of different weaning strategies on survival and growth in Chinese longsnout catfish (Leiocassis longirostris Günther) larvae. Aquaculture 364-365: 13-18.

Cahu, C. and J. Zambonino Infante. 2001. Substitution of live food by formulated diets in marine fish larvae. Aquaculture 200(1-2): 161-180.

Cañavate, J.P. and C. Fernández-Dı́az. 1999. Influence of co-feeding larvae with live and inert diets on weaning the sole Solea senegalensis onto commercial dry feeds. Aquaculture 174(3-4): 255-263.

Cunha, I. and M. Planas. 1999. Optimal prey size for early turbot larvae (Scopthalmus maximus L.) base on mouth and ingested prey size. Aquaculture 175(1-2): 103-110.

Fernández-Dı́az, C., E. Pascual and M. Yúfera. 1994. Feeding behavior and prey size selection of gilthead seabream, Sparus aurata L., larvae fed on inert and live food. Marine Biology 118(2): 323-328.

Fuchs, J. and G. Nedelec. 1989. Larval rearing and weaning of Seabass, Lates calcarifer (Block), on experimental compounded diets. Advances in Tropical Aquaculture (collogue 9): 677-697.

Jones, D.A., M.S. Kamarudin and L. Le Vay. 1993. The potential for replacement of live feeds in larval culture. Journal of the World Aquaculture Society 24(2): 199-210.

Khachonpisitsak, S. 2007. Taxonomy of Spiny Eels (Symbranchiformes: Mastacembelidae) Thailand. Master Thesis. Chulalongkorn University. 260 p.

Koven, W., A. Tandler, G. Kissil and D. Sklan. 2001. Advances in the development of microdiets for gilthead seabream, Sparus aurata: a review. Aquaculture 194(1-2): 107-121.

Munsiri, S. 2010. Effect of Different Feeding Regimes, Weaning Period and Stocking Density on Survival and Growth of Spotted Featherback Fish Fry (Chitara ornata). Master Thesis. Asian Institute of Tehnology. 100 p.

Person-Le Ruyet, J., J.C. Alexandre, L. Thébaud and C. Mugnier. 1993. Marine fish larvae feeding: formulated diets or prey. Journal of the World Aquaculture Society 24(2): 211-224.

Pradhan, P.K., J. Joykrushna, M. Gopa, S. Neeraj and G. Enric. 2014. Effects of different weaning strategies on survival, growth and digestive system development in butter catfish Ompok bimaculatus (Bloch) larvae. Aquaculture 424-425: 120-130.

Rainboth, W.J. 1996. Fish of the Cambodia Mekong. Rome: FAO. 265 p.

Rosenlund, G., J. Stoss and C. Talbot. 1997. Co-feeding marine fish larvae with inert and live diets. Aquaculture 155(1-4): 183-191.

Samphawamana, T. 2008. Effect of Feeding Regime, Weaning Period and Stocking Density on the Survival and Growth of Stinging Catfish (Heteropneustes fossilis, Bloch) Fry. Master Thesis. Asian Institute of Technology. 68 p.

Saowakoon, H. and S. Saowakoon. 2007. Breeding and Nursing of Spotted Spiny Eel (Macrognathus siamensi, Günther, 1861). pp. 1-9. In Proceedings of 45th Kasetsart University, Annual Conference: Fisheries. Bangkok: Kasetsart University. [in Thai]

Saowakoon, H. and S. Saowakoon. 2014. Breeding of Siamese Spiny Eel, Macrognathus siamensis. Nakhon Ratchasima Province: Rajamangala University of Technology Isan. 24 p. [in Thai]

Shirota, A. 1970. Studies on the mouth size of fish larvae. Bulletin of Japanese Society of Scientific Fisheries 36: 353-368.

Southgate, P. 2012. Food and Feeding. p. 202. In Lucas, J.S. and P.C. Southgate (eds.). Aquaculture Farming Aquatic Animals and Plants (2nded). United Kingdom: Blackwell.

Thumronk, A., W. Sriwatana and P. Promkaew. 2011. Feeding behavior of snake head fish, Chana striatus larvae. Songklanakain Journal of Science and Technology 33(6): 665-670.

Tuntoolavst, M. and P. Pornprapa. 2001. Water Quality Management and Wastewater Treatment in Fish Nursery Ponds and Other Aquatic Animals. Vol 1; Water Quality Management. Bangkok: Chulalongkorn Univerity Press. 391 p. [in Thai]

Walford, J., T.M. Lim and T.J. Lam 1991. Replacing live foods with microencapsulated diets in rearing of sea bass (Lates calcarifer) Larvae: do they ingest and digest protein-membrane microcapsules?. Aquaculture 92: 225-235.

Yakupitage, A. 2013. On-farm feeding and feed management strategies in tropical aquaculture. pp. 361-376. In Hasan, M.R. and M.B. New (eds.). On-farm Feeding and Feed Management in Aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 583. Rome: FAO.

Yúfera, M. and M.J. Darías 2007. The onset of feeding in marine fish larvae. Aquaculture 268(1-4): 53-63.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

24-05-2019