การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้แต่ง

  • ทวีชัย คำทวี
  • พุฒิสรรค์ เครือคำ
  • พหล ศักดิ์คะทัศน์

คำสำคัญ:

สมาชิกสหกรณ์, การดำเนินงาน, การมีส่วนร่วม

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด 2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด 4) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของสมาชิกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 221 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi–stage sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)
ผลการศึกษาพบว่า 1) สมาชิกผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 59 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า มีสถานภาพสมรส มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มีจำนวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน ขนาดพื้นที่ถือครองในครัวเรือนเฉลี่ย 5 ไร่ มีรายได้รวมในครัวเรือนเฉลี่ย 105,257 บาทต่อปี สมาชิกกลุ่มตัวอย่างกู้เงินจากสหกรณ์จำนวน 56 คน เฉลี่ย 18,228 บาทต่อคน จำนวนการถือหุ้นกับสหกรณ์เฉลี่ย 3,732 บาทต่อคน การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์จากสื่อต่างๆ เฉลี่ย 11 ครั้งต่อเดือน มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน มีการติดต่อกับเพื่อนบ้านเฉลี่ย 3 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่สมาชิกสหกรณ์ ไม่มีตำแหน่งทางสังคม มีประสบการณ์การฝึกอบรมหรือการดูงานด้านการเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์เฉลี่ย 11 ปี 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด มี 6 ตัวแปร ได้แก่ จำนวนเงินกู้จากสหกรณ์ จำนวนการถือหุ้นกับสหกรณ์ การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์จากสื่อต่างๆ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
การติดต่อกับเพื่อนบ้าน และประสบการณ์การฝึกอบรมหรือดูงานด้านการเกษตร 4) สำหรับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจำหน่ายผลผลิตน้อยและไม่มีเวลา เนื่องจากมีงานมาก รวมถึงขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมกับ สหกรณ์ ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ควรจัดหาตลาดเพื่อเพิ่มการกระจายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สมาชิก เนื่องจากช่วงลำไยในฤดูสมาชิกสามารถขายผลผลิตให้แก่สหกรณ์ได้จำนวนจำกัด สหกรณ์ควรกระจายการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเฉลี่ย ในจำนวนเท่าๆ กัน และควรมีการจัดอบรมดูงานในท้องที่ อื่นๆ เพื่อเพิ่มความรู้แก่สมาชิกมากขึ้นในการมีส่วนร่วมกับสหกรณ์

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ทวีชัย คำทวี

สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

พุฒิสรรค์ เครือคำ

สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

พหล ศักดิ์คะทัศน์

สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-05-30