ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-เมษายน 2563

					ดู ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-เมษายน 2563

              วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2563 ฉบับนี้ต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ไปยังอนุชนรุ่นหลังว่า เป็นช่วงเวลาที่มวลมนุษย์ชาติได้รับผลกระทบจากไวรัสที่เรียกว่า โคโรนาไวรัสสายพันธุ์กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) หรือชื่อเดิมที่องค์การอนามัยโลกเคยใช้คือ โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) และเป็นที่รู้จักกันในชื่อที่ไม่เป็นทางการในช่วงเริ่มต้นของการระบาดของโรคจากไวรัสนี้ว่า "โคโรนาไวรัสอู่ฮั่น" หรือ "ไวรัสปอดอักเสบอู่ฮั่น” เป็นไวรัสติดต่อที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ทีวีความรุนแรง แพร่กระจายไปมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก และไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อใด นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนก และน่าหวาดกลัว ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ และด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงไปทั่วโลก

               การวางแผนรับมือกับปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาคการเกษตรจะทวีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังวลีอมตะ “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง” (หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร 11 เมษายน พ.ศ. 2426 ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2514) จึงขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัส COVID 19 ผ่านกระบวนการวิจัยในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของชาวบ้านให้มีอยู่ มีกิน เพื่อการมีชีวิตรอดภายใต้สภาวะวิกฤติครั้งนี้

              วารสารวิจัยฯ ฉบับนี้ มีบทความวิจัยที่น่าสนใจให้ท่านได้เลือกอ่าน 12 บทความ มีบทความ       ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาในเบื้องต้น เช่น ความต้องการในการส่งเสริมปลูกพืชสวนครัวพื้นบ้านแบบล้านนาของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายบทความครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เชิญทุกท่านเลือกอ่านงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามอัธยาศัย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

                                                                               ด้วยรักและเคารพ

                                                                รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

                                                                          บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 30-04-2020

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย