คัพภะและพัฒนาการของลูกปลาก้างพระร่วง (Kryptopterus vitreolus, Ng and Kottelat, 2013)

ผู้แต่ง

  • วรัณยู ขุนเจริญรักษ์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • สุพัฒน์ พลซา คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

ปลาก้างพระร่วง, คัพภะ, พัฒนาการ

บทคัดย่อ

การศึกษาคัพภะและพัฒนาการของลูกปลาก้างพระร่วงวัยอ่อน ที่ได้จากการเพาะพันธุ์โดยวิธีผสมเทียม ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 การศึกษาเริ่มจากไข่ปฏิสนธิจนกระทั่งฟักออกเป็นตัว และศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกของ        ลูกปลาก้างพระร่วง ผลการศึกษาพบว่า ไข่ปลาก้างพระร่วง          มีลักษณะกลม สีเหลืองใส เป็นไข่จมติด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.75-0.85 มม. พัฒนาการของคัพภะในระยะต่างๆ หลังการปฏิสนธิ สรุปได้ดังนี้ ระยะ Cleavage ใช้เวลา 2.20 ชม. ระยะ Morula ใช้เวลา  3.50 ชม. ระยะ Blastula ใช้เวลา 7.00 ชม. ระยะ Gastrula ใช้เวลา 10.00 ชม. ระยะ Somite ใช้เวลา 15.15 ชม. และลูกปลาใช้เวลาฟักเป็นตัว 21.30 ชม. ที่อุณหภูมิน้ำ 25.3-26.7oซ. ลูกปลาแรกฟักมีความยาว 2.5 มม. มีถุงไข่แดงขนาดใหญ่ ลูกปลาก้างพระร่วง อายุ 6 ชม. มีความยาว 2.8 มม. อายุ 1 วัน        มีความยาว 4.7 มม. อายุ 3 วัน ถุงไข่แดงยุบหมด มีความยาว 5.7  มม. อายุ 5 วัน มีความยาว 6.9 มม. และอายุ 10 วัน มีความยาว 7.8 มม.

References

Adebiyi, F.A., S.S Siraj, S.A. Harmin and A. Christianus. 2013. Embryonic and larval development of River catfish, Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840). Asian J. Anim. Vet. Adv. 8: 237-246.

Arockiaraj, A.J., M.A. Haniffa, S. Seetharaman and S.P. Singh. 2003. Early development of a threatened freshwater catfish Mystus montanus (Jerdon). Acta. Zool. Taiwan 14: 23-32.

Chaoparknum, C., A. Termvidchakorn and S. Chaichanakasikum. 2004. The Development and Identification of the Ompok bimaculatus Larvae. 13 p. In Technical Paper No.20. Bangkok: Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Chunhaparn, A. 1995. Pla Kang Phraruang Nai Rongnam Thalesab. Journal of Fisheries 48: 443-446. [in Thai]

Islam, A. 2005. Embryonic and larval development of Thai Pangas (Pangasius sutchi Fowler, 1937). Dev. Growth Differentiation 47: 1-6.

Leesa-nga S., T. Yuvetvattana and S. Damdas. 1994. Induce Spawning of Wallagonia miostoma (Vaillant). 18 p. In Technical Paper No.2. Bangkok: Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Mennakarn, W. 1995. Pla Thai Nai Sathan Sadang Phan Pla Num Chued. Bangkok: Department of Fisheries. 95 p. [in Thai]

Phaeviset, P., S. Puteeka and M. Kachapichart. 2016. Induce Spawning of Sheatfish, Wallago attu Bloch & Schneider, 1801. 26 p. In Technical Paper No.17. Bangkok: Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Prompakdee, W., S. Wivatcharakoset and S. Sangtaptim. 2007. Breeding of Sheatfish Kryptopterus bleekeri Gunther, 1864. 18 p. In Technical Paper No.23. Bangkok: Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Sahoo, S.K., S. Ferosekhan, S.S. Giri and M. Paramanik. 2017. Embryonic and larval development of an endangered catfish, Horabagrus brachysoma. Indian. J. Fish 51: 15-20.

Suntonvipart, S., A. Termvidchakorn., A. Hunpongkittikul and S. Suksri. 2007. The Development and Genus Identification of the wallago sp. Larvae. 28 p. In Technical Paper No.48. Bangkok: Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Termvidchakorn, A. 2005. Freshwater Fish Larvae. Bangkok: Department of Fisheries. 125 p. [in Thai]

Termvidchakorn, A., J. Tanapoca, C. Songmongkolrat, A. Hunpongkittikul and S. Suksri. 2007. The Development and Genus Identification of the Fish Larvae in Family Siluridae. 28 p. In Technical Paper No.11. Bangkok: Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Termvidchakorn, A. and S. Suksri. 2011. Freshwater Fish Larvae IV. Bangkok: Department of Fisheries. 200 p. [in Thai]

Tongwatanakorn, T., C. Khaewsritong and S. Sihiranwong. 2010. Distribution and Fisheries Activities of Glass Catfish, Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes, 1840) in Phattalung Province. 44 p. In Technical Paper No.23. Bangkok: Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Wongkitti, S. 2000. Saranukrom Pla Thai. Bangkok: Am Supply Co. Ltd. 172 p. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-04-2020