อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยหมักปอเทืองในดินด่างต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของมะเขือเทศ

ผู้แต่ง

  • วิณากร ที่รัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

การเจริญเติบโต, ผลผลิต, มะเขือเทศ, ดินด่าง, ปุ๋ยหมักปอเทือง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของมะเขือเทศสีดาพันธุ์การค้าที่ปลูกในดินด่าง จำนวน 2 กรรมวิธี ได้แก่ ปลูกในดินด่างที่ไม่ผสม และดินด่างที่ผสมปุ๋ยหมักปอเทือง โดยแต่ละกรรมวิธีประกอบด้วยมะเขือเทศจำนวน 100 ต้น แบ่งเป็น 5 ซ้ำๆ ละ 20 ต้น ผลการทดลองพบว่า มะเขือเทศที่ปลูกในดินด่างผสมปุ๋ยหมักปอเทือง อัตราการรอด การเจริญเติบโต และผลผลิตสูงกว่ามะเขือเทศที่ปลูกในดินด่างเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนเปอร์เซ็นต์การติดผล คุณภาพผลผลิต และปริมาณแคโรทีนอยด์ของมะเขือเทศที่ปลูกในดินด่างกับดินด่างผสมปุ๋ยหมักปอเทืองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)

References

Bunlertnirun, K. 2012. Vegetable Production Technology. Bangkok: Mittrapab Printing and Studio. 238 p. [in Thai]

Chiyarin, T., T. Deeying, W. Theerak, W. Wattanapayabkul, S. Sanusan and P. Lhuangjamnong. 2017. Effect of Using Sun Hemp and Cow Dung on Napier Grass Pak Chong1. pp. A588-A594. In Proceedings of Innovation and Technology Conference (ITC2017). Surin: Rajamangala University of Technology Surin Campus. [in Thai]

Fuengchan, S. 1995. Plant Food Minerals. Khonkaen: Siriphan offset printing. 604 p. [in Thai]

Khetakun, S. 2015. Tomato production technology. 127 p. In Research Project Report. Bangkok: Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives. [in Thai]

Land Development Department. 2012. Thailand Soil and Land Resources Situation. Bangkok: Ministry of Agriculture and Cooperatives. 304 p. [in Thai]

Phatthalung, N. 2009. Effects of organic and bio-chemical fertilizers on growth and production of Sida tomatoes. Journal of Research and Development 4(2): 7-18. [in Thai]

Rungruengsri, N. 2006. Genetics. Chiang Mai: Department of Biology, Faculty of Science, Maejo University. 281 p. [in Thai]

Sommer, T.R., F.M.L. Souza and N.M. Morry. 1992. Pigmentation of adult rainbow trout, Oncorthnchus mykiss, using the green alga Haematococcus pluvialis. Aquaculture 106(1): 63-74.

Suwanruang, T. 2016. Total Carotenoids in Fruit Market, Kalasin Province. pp. 2563-2569. In Report on the Continuation of the Academic Seminar National Research, the 17th Presentation Graduate Network. Phitsanulok: Rajabhat University Northern Region. [in Thai]

Theerak, W., W. Wattanapayabkun, P. Luangchamnong and W. Srisawasdee. 2017. Growth and production of 4 melon kinds grown in alkaline soils. Journal of Science and Technology 2(1): 32-38. [in Thai]

Ubat, K., Ch. Pinpetr, W. Theerak, W. Wattanapayapkul and S. Sanusan. 2017. The Effect of Using Sun Hemp and Green Beans in the Production of Kale. pp. A595-A601. In Proceedings of Innovation and Technology Conference (ITC2017). Surin: Rajamangala University of Technology Surin Campus. [in Thai]

Weaver, R.F. and P.W. Hedrick. 1995. Basic Genetics 2nd edition. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers City. 498 p.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-04-2020