ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของข้าวเหนียวสันป่าตอง 1

ผู้แต่ง

  • กฤษฏิ์ ใจปัญญา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ:

ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1, ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสันป่าตอง 1 และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินที่ได้รับการใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในแปลงปลูกข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) ทั้งหมด 6 กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ้ำ จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการพืช มีผลทำให้การเจริญเติบโตของข้าวในด้านจำนวนรวงต่อกอ น้ำหนักเมล็ดดี น้ำหนัก 1,000 เมล็ด และผลผลิตกิโลกรัมต่อไร่มากที่สุด โดยพบว่าชุดการทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพร่วมด้วยส่งผลให้ความสูงต้น การแตกกอ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรแนะนำให้เกษตรได้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ในระยะเตรียมดินและมีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่สามารถแนะนำให้เกษตรกร เปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวจากวิธีของเกษตรกรไปใช้วิธีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืช

 

References

Kongpolporm N, Jungkot R and Thani T. 2016. Effect of Using of High Quality Organic Fertilizer and Tailor–Made Fertilizer base on Analysis on Growth and Yield of KDML 105 Rice. Advanced Science. 15(1): 66-77. [in Thai].

Suwanakeree, C, C. Piriyapongpitak, S. Jeerat and K. Wangkuntod. 2015. Effect of Tailor-made Fertilizer Using for Growth of Organic Jasmine Rice 105 to Model Field Organic Agriculture Development on Community Agricultural. Agricultural Sci. J. 46(3)(Suppl.): 473-476

Poomphuang, T. 2016. San-Pah-Tawng1 sticky rice and Nam Ru rice Good rice, Department of Rice. [Online]. Available https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1462370760 (5 Junuary 2016).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-04-2020