ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (2023):  กันยายน - ธันวาคม 2566

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (กันยายน–ธันวาคม 2566) เป็นฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ. 2566 และอยู่ในช่วงท้ายปีของการเพาะปลูกพืชหลายชนิด ในหลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง เนื่องจากเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้ขาดแคลนน้ำ ส่งผลต่อการเติบโตของต้นข้าวที่เติบโตได้ไม่เต็มที่ และบางพื้นที่ปลูกข้าวนาปีได้เพียงรอบเดียว ผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนน้อย ส่งผลให้เกษตรกรในบางพื้นที่ปล่อยที่นาให้ว่าง ประกอบกับบางพื้นที่พบโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ในขณะที่ชาวสวนทุเรียน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มังคุด เงาะ และกาแฟ ซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตหลักของภาคใต้ และการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือที่มีพื้นที่เพาะปลูกราวร้อยละ 80 ต้องปรับตัวต่อความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ และความผันผวนของราคา การใช้เทคโนโลยีการผลิต การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป จะต้องพัฒนาเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงกันอย่างต่อเนื่อง วารสารวิจัย ฯ ฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาการด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนวัตกรรมด้านการเกษตร และการส่งเสริมวิชาการเกษตรที่น่าสนใจจากหลากหลายประเด็นทั้งพืชและสัตว์ อาธิ เช่น ผลของการงดการให้น้ำในระยะการเจริญเติบโตทางสืบพันธุ์ที่แตกต่างกันและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง การปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ในดีปลี การเพิ่มมูลค่าของสาหร่ายพวงองุ่น ประสิทธิภาพของสารอัลลีโลพาธีจากหญ้าก้นจ้ำขาวในการควบคุมวัชพืช ในด้านสัตว์น้ำ เช่น พิษเฉียบพลันของแอมโมเนียต่อลูกปลานิลที่เลี้ยงในระดับ pH ต่างกัน ความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางต่อการงอกใหม่ของหางปลากัด การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยฟาร์มอนุบาลลูกกบนาอัจฉริยะ และผลงานการศึกษาการส่งเสริมวิชาการเกษตรอีกหลากหลายเรื่อง วารสารวิจัย ฯ หวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อช่วยกันพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 นี้ กระผมและกองบรรณาธิการของวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงโปรดอภิบาลรักษา คุ้มครอง ปกป้อง ให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ พบกันใหม่ในฉบับหน้าปี 2567 ครับ

ด้วยรักและเคารพ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
บรรณาธิการวารสารวิจัยฯ

เผยแพร่แล้ว: 19-12-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย